Ochrana autorských práv

Název práce: Ochrana autorských práv
Autor(ka) práce: Plchotová, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Žák, Květoslav
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním účelem bakalářské práce Ochrana autorských práv je nabídnout jednoduchou příručku všem, kdo vytvářejí vlastní autorská díla nebo užívají autorská díla cizí. K tomu je nutné na úvod stručně a srozumitelně vysvětlit základní pojmy, historický vývoj pojetí autorství a původ potřeby autorská díla chránit. Dále se práce věnuje vývoji ochrany autorského práva konkrétně na území České republiky, zejména současnému znění Autorského zákona. Jsou zde uvedena a podrobně rozebrána některá důležitá ustanovení výše zmíněného zákona, která se bezprostředně týkají projednávané problematiky. Díky získaným právnickým poznatkům se v druhé části přesouvá k praktickému návodu, jak postupovat v případě vytvoření autorského díla, aby právo k takovému dílu bylo co nejlépe chráněno. Nebo v opačném případě, jak postupovat při zamýšleném užití cizího díla, abychom se nedopustili nezákonného jednání a nezasahovali do práv autora. Navazuje kapitola pojednávající o kolektivní správě autorských práv jak z pohledu jejího historického vývoje, tak z pohledu působení na území České republiky. Jsou zde vyjmenovány všechny stěžejní organizace a popsána jejich specializace.
Klíčová slova: ochrana práv autora; autorský zákon; autorská práva; právo duševního vlastnictví
Název práce: Copyright protection
Autor(ka) práce: Plchotová, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Žák, Květoslav
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to offer a straightforward manual to anyone who authors their own original work or who utilises the original work of other creators. As such, it is necessary to briefly and clearly explain the historical development and essential terms of authorship as a concept and the origin of the need for copyright protection. Furthermore, this thesis includes chapters on copyright protection development specifically in the Czech Republic and the current definition of related laws in particular. Consequently, some of the most important provisions of the copyright protection laws are discussed. This practical manual, which is based on the theoretical findings from the first section of the thesis, introduces the problematic issue of how to best proceed when attempting to protect an author's original work under current copyright laws. Additionally, this manual also deals with how to avoid infringing on copyright laws when utilising other authors' original work. The following chapter focuses on the collective management of copyrights, its development as an instrument of copyright protection and its effectiveness in the Czech Republic. This chapter includes a list of all significant organizations that deal with copyright laws and their closer description.
Klíčová slova: original authors´ copyright protection; authors´ rights; copyrights; intellectual property laws

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 22. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30941/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: