Vývoj aplikací pro Google Android

Název práce: Vývoj aplikací pro Google Android
Autor(ka) práce: Vacula, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je přiblížení čtenářům vývoj pro operační systém Android. Práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována samotnému operačnímu systému a popisu vývojových nástrojů určených k tvorbě softwaru pro Android. V další části se práce zaměřuje na základní pilíře všech Android aplikací, které jsou nutné pro úspěšné programování na této platformě. Věnuji se zde především životnímu cyklu aplikace, komunikaci komponent aplikace a práci s aplikačními daty. Celá kapitola je zde věnována tvorbě uživatelského rozhraní, ve které jsou mimo jiné popsány nejpoužívanější grafické prvky. Poslední část práce ukazuje aplikaci popsané teorie na praktickém příkladu.
Klíčová slova: Android aplikace; operační systém Android; Google Android; programování pro Android; Android zařízení
Název práce: Application development for Google Android
Autor(ka) práce: Vacula, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis describes development of applications for Android operating system. The paper is divided into several parts. In the first part, Android operating system is described together with development tools, which are used for development of Android software. The next part of this paper focuses on fundamental blocks of all Android applications, which are necessary for successful development. It includes especially the life cycle of applications, inner communication of application components and working with application data. The whole chapter is dedicated here to graphic user interfaces, where among other things the most used graphic components are described. The last part of the thesis shows previously described theory on a practical example.
Klíčová slova: Android applications; Android devices; Android operating system; Google Android; development for Android

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2010
Datum podání práce: 5. 5. 2011
Datum obhajoby: 22. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28236/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: