Pokročilá digitální ilustrace a její využití pro komerční účely

Název práce: Pokročilá digitální ilustrace a její využití pro komerční účely
Autor(ka) práce: Phung, Nghia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je vymezit pojem "Pokročilá digitální ilustrace" jako samostatnou disciplínu digitální grafiky, oddělené od grafiky čistě vektorové a fotografické retuše či montáží, a obhájit její využitelnost na současném trhu. Práce je sestavena ze 3 částí. První část teoretická obsahuje úvod do disciplíny digitální ilustrace, popíše její vývoj a určí hranice dělící PDI od jiných oborů digitální grafiky, do nichž je často zahrnována. Dále budou představeny nástroje využívané pro PDI (software, hardware, pomocné nástroje). Nakonec teoretické části budou vymezeny základní styly PDI nejvíce využívané pro komerci. Druhá část práce bude částí praktickou, kde bude zpracován grafický projekt a podrobně popsán v jednotlivých fázích včetně analýzy při přijetí zakázky i finálních úprav pro odevzdání. Vypracovaný artwork bude příkladem možné zakázky v oboru. Nakonec budou zmíněny možné alternativní postupy ilustrace, které lze využít dle preference při tvorbě. Poslední část práce se zaměřuje na komerční využití PDI. Vymezí se sféry, ve kterých se uplatňuje PDI přímo s ukázkami existujících projektů. Bude nastíněn budoucí vývoj PDI a zmíněny nové oblasti na trhu, do kterých může proniknout. Zmíněny budou i problémy a překážky při přijímání, zpracování a prodeje grafické zakázky.
Klíčová slova: grafický software; grafický hardware; počítač; digitální ilustrace; počítačová grafika; multimédia; komerční grafika
Název práce: Advanced digital illustration and its purpose in commercial sphere
Autor(ka) práce: Phung, Nghia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Oponenti práce: Horný, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this bachelor's thesis is definiton of Advanced Digital Illustration as a standalone discipline of digitlac graphic arts, separated from vector graphics and photographic retouching/montage. The thesis is made of 3 parts. The first theoretical part contains an introduction do Digital Illustration along with the history of the discipline. Precise borders will be also set to divide ADI from other digital art fields, in which is ADI often subsumed. Next, I will be introducing software and hardware commonly used for PDI. Lastly, an introduction of basic ADI styles, used the most for commerce, will be included. The second part of the thesis is practical. The main chunk is a complete walkthrough of a graphic project with a detailed description for each phase. The completed artwork is an example of graphic comission one can get in the field of ADI. Lastly, alternate tools and practices will be mentioned. The last part of the thesis will take a close look on utilization of ADI for commerce purposes. Specific fields will be defined, in which ADI is commonly used, with examples of existing projects. Expected future development of ADI will be mentioned along with new potentional market fields, in which ADI could find its utilization. Lastly, common problems and obstacles during the process of accepting, completing and selling the graphic project will be described.
Klíčová slova: graphics software; computer graphics; digital art; multimedia; commercial graphics; digital illustration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2011
Datum obhajoby: 23. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31854/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: