Cloud computing s ohledem na technologické aspekty a změny v infrastruktuře

Název práce: Cloud computing s ohledem na technologické aspekty a změny v infrastruktuře
Autor(ka) práce: Vítek, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Donát, Jiří
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o novém přístupu k poskytování IT služeb prostřednictvím internetu všeobecně známého jako cloud computing. Ve své úvodní části je cloud computing zasazen do historického kontextu vývoje podnikové informatiky a jsou zde zmíněny hlavní problémy, kterým dnes IT oddělení čelí. V další fázi práce přechází na samotný pojem cloud computing a zabývá se jednotlivými prvky tvořící architekturu cloud computingu. Velký prostor je věnován výhodám a nedostatkům spojených s tímto novým modelem. Jedním z hlavních cílů této práce je identifikovat vliv technologických trendů na cloud computing. Konkrétně jsou zde rozvedeny čtyři hlavní trendy a to virtualizace, multi-tenantní architektura, servisně orientovaná architektura a grid computing. Dalším cílem je analyzovat dva trendy v přístupu k IT infrastruktuře, které povedou k zásadním změnám v IT průmyslu. Prvním z nich je vznik velkých datových center, která mohou obsloužit obrovské množství zákazníků a dosáhnout značných úspor z rozsahu. Druhým trendem, na který je v této práci poukázáno, je přechod od dnes dominantních mnohoúčelových počítačů k širokému sortimentu mobilních zařízení spotřební elektroniky zaměřující se na konkrétní potřeby uživatele. Posledním cílem této práce je objasnit ekonomický dopad cloud computingu v oblasti nákladů a změn v obchodních modelech. Práce je zakončena hodnocením současné adopce modelu a předpovědí budoucího vývoje.
Klíčová slova: datové centrum; grid computing; multi-tenantní architektura; PaaS; terminál; virtualizace; IaaS; SaaS; Cloud computing
Název práce: Cloud computing with regard to technological aspects and changes in infrastructure
Autor(ka) práce: Vítek, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Donát, Jiří
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis discusses the new way of delivering IT services over the Internet widely known as cloud computing. In its opening part, cloud computing is put into a historical context of the evolution of enterprise computing, and the dominant issues the IT department faces today are mentioned. Further, the paper deals with several components that make up the architecture of cloud computing and reviews the benefits and drawbacks an enterprise can have while it adopts this new model. One of the primary aims of this thesis is to identify the impact of the technology trends on cloud computing. The thesis brings together four major computing trends, namely virtualization, multi-tenant architecture, service-oriented architecture and grid computing. Another aim is to focus on two trends related to IT infrastructure that will lead to fundamental changes in IT industry. The first of them is the emergence of extremely large-scale data centers at low cost locations, which can serve tremendous amount of customers and achieve considerable economies of scale. The second trend this paper points out is the shift from multi-purpose all-in-one computers into a wide range of mobile devices dedicated to a specific user's needs. The last aim of this thesis is to clarify the economic impact of cloud computing in terms of costs and changes in business models. The thesis concludes by evaluating the current adoption and predicting the future trend of cloud computing.
Klíčová slova: terminal; data center; multi-tenant architecture; grid computing; IaaS; SaaS; Cloud computing; virtualization; PaaS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 22. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30508/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: