Vyuţití Microsoft Project Serveru 2010 pro účely výuky řízení portfolia projektů

Název práce: Vyuţití Microsoft Project Serveru 2010 pro účely výuky řízení portfolia projektů
Autor(ka) práce: Lojka, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chocholatý, Drahomír
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je především zavedení Microsoft Project Serveru 2010 do fungující praxe. V první části je popisována problematika řízení portfolia projektů a její vymezení pozice v samotném projektovém řízení. Taktéţ je analyzována současná situace na poli vyučovaných kurzů s touto problematikou souvisejících, ať uţ se jedná o předměty na českých vysokých školách, nebo placená školení od specializovaných firem. Největší prostor je však věnován druhé části diplomové práce, která se zaměřuje na popis průběhu implementace samotného Microsoft Project Serveru. Jejím přínosem je především komplexní pohled na implementaci od samotných základů aţ po konfiguraci lokálních klientů. Z praktického pohledu přináší tato část funkční SharePoint Server 2010 a Project Server 2010, který bude v budoucnu vyuţíván jako jeden z pilířů nového předmětu na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Klíčová slova: řízení portfolia; řízení projektů; Project Server 2010
Název práce: Microsoft Project Server 2010 usage for education of portfolio management
Autor(ka) práce: Lojka, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chocholatý, Drahomír
Oponenti práce: Chlapek, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main theme of this diploma thesis is the implementation of Microsoft Project Server 2010 into practice. In the first part there is described a dilemma of project management and its role in domain of management by projects. Analysis of current situation in the field of taught portfolio management courses is also part of this section. This analysis is focused on czech universities environment and courses in private training centres. The most important part is the second part of this dissertation, which is focused on description of the Microsfot Project Server 2010 implementation. The general benefit from this description is the cumulative overview step by step from basic installation to local clients software configuration. From the functional side this thesis gives implemented SharePoint Server 2010 and Project Server 2010, which are going to be used as one of the cornerstone of new course in The University of Economics in Prag.
Klíčová slova: project management; portfolio management; Project Server 2010

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 8. 2010
Datum podání práce: 15. 6. 2011
Datum obhajoby: 25. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27225/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: