Nasazení technologie MS SharePoint v podniku

Název práce: Nasazení technologie MS SharePoint v podniku
Autor(ka) práce: Boudek, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Kapitán, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na správu podnikového obsahu pomocí technologie společnosti Microsoft. V práci je popsáno nasazení technologie MS SharePoint v nové verzi 2010, nejedná se o verzi SharePoint Server 2010, ale její volně dostupnou obdobu SharePoint Foundation 2010, která je poskytována zdarma. V práci je představena vybraná společnost, její obor působnosti, firemní hierarchie zaměstnanců a oddělení. Je představen aktuálně používaný software i hardware. Dále je v práci představena architektura technologie SharePoint, její hlavní oblasti, stavební prvky, možnosti oprávnění a webové části. Jsou představeny i aplikace podporující lepší správu a konfiguraci celé technologie. Dále jsou představeny hardwarové a softwarové požadavky, a probrány důležité aspekty týkající se nasazení celé technologie. Také je popsáno, co nabízí verze SharePoint 2010 oproti verzi původní. Je vytvořen návrh konkrétních částí webové aplikace. V závěru jsou pak odhadnuty přínosy této technologie pro danou společnost a navrhnuto řešení pro správu podnikového obsahu pomocí technologie SharePoint Foundation 2010. Součástí práce jsou přílohy, kde jsou zaznamenány obrázky týkající se konfigurace daných částí nasazované technologie.
Klíčová slova: Správa podnikového obsahu; SharePoint; Microsoft; SharePoint Foundation 2010
Název práce: Deploying Microsoft SharePoint in the enterprise
Autor(ka) práce: Boudek, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Kapitán, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor paper is aimed at administration of business contents by the help of the technology created by Microsoft Company. Using the technology MS SharePoint in new version 2010 is solved in the paper. It is not related to the version SharePoint Server 2010, but its free available analogy SharePoint Foundation 2010 which is provided free of charge. The selected company, its branch of business, staff hierarchy and its departments are introduced in the paper. It also makes readers familiar with software and hardware currently used in the company. The architecture of the technology SharePoint is described in the work as well as its main areas, building components, possibilities of authorization and web parts. Some applications supporting better administration and configuration of the whole technology are also presented. This is followed by hardware and software requirements and important aspects concerning the technology. The next part of the paper describes what the version SharePoint offers in comparison with previous version. A concept of particular web parts is created. The conclusion is dedicated to estimations of benefits for selected company when using this technology. Solution for administration of business contents by the help of the technology SharePoint Foundation 2010 is suggested. There are also few supplements as a part of the work, where pictures related to the topic are shown.
Klíčová slova: Enterprise content management; Microsoft; SharePoint; SharePoint Foundation 2010

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2009
Datum podání práce: 8. 12. 2010
Datum obhajoby: 25. 8. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23501/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: