Teorie a praxe řízení osobních financí v Česku

Název práce: Teorie a praxe řízení osobních financí v Česku
Autor(ka) práce: Spilka, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Zámečník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem práce jsou osobní a rodinné finance. V době masivních vládních škrtů, nejistotě budoucnosti zemí či dokonce celých mezinárodních uskupení a na straně druhé také době stále masivnější reklamy a většího konzumu jejich důležitost rok od roku roste. Hlavním cílem je potvrdit či vyvrátit hypotézu, která předpokládá, že ačkoliv se lidé domnívají, že své osobní finance zvládají, ve skutečnosti dělají při finančních rozhodnutích typické chyby. Součástí teorie jsou průzkumy věnované finanční gramotnosti Čechů, které dokládají, že Češi mají v řízení financí mezery. Dál se práce věnuje možnostem, jak tyto mezery eliminovat. Autor přitom rodinu (či jednotlivce) chápe jako obdobu firmy a management jejich financí připodobňuje vedení firemního účetnictví. Krátce se zastaví také u toho, z jakého důvodu tyto chyby činí, přičemž vychází z behaviorální ekonomie. Teoretická část také představí možnosti a produkty, jaké má běžný ekonomický subjekt na trhu, pokud chce zhodnocovat svůj majetek. Praktická část hledá odpověď na otázku, jaké jsou ty nejčastější chyby. Autor následně vybírá tu, kterou pokládá za nejdůležitější, a tou je absence plánování, a snaží se na konkrétním člověku dokázat, že eliminace této chyby vede k prokazatelnému zlepšení a optimalizaci osobních financí.
Klíčová slova: spoření; peníze; finanční gramotnost; bohatství; rozpočet; finanční plánování; banky; investice; finance
Název práce: Theory and Practice of Management of Personal Finances in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Spilka, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Zámečník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this thesis is personal and family finance. At the time of extensive government austerity measures, uncertainty of countries' future, or even international companies, and on the other side the ever bigger influence of advertisement and consumer culture, its importance grows with each year. The main goal of this thesis is to confirm or disprove the hypothesis that presumes the following: although people think they are handling their personal finance right, they often make typical wrong decisions. Part of the theory is a survey dealing with financial literacy of Czechs that support a theory that they have considerable gaps in managing their finances. Further on, the thesis engages in possibilities on how to eliminate these gaps. Doing this, the author perceives the family, or individual, as a parallel to a company, while their finances management makes parallel to the company's accounting. It also briefly deals with why these mistakes are present, using behavioral economics as a tool for explanation. The theoretical part presents possibilities and products that are to find at a usual economy subject on the market to those willing to evaluate their finances. The practical part is looking for answer to question what the most frequent mistakes are. The author then chooses the one he considers the most significant, namely the absence of planning. It then tries to prove, that elimination of this mistake leads to considerable improvements and optimization in managing finances.
Klíčová slova: financial intelligence; wealth; budget; financial planning; banks; investments; savings; finance; money

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 6. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29877/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: