Analýza obchodních a marketingových aktivit společnosti 3M

Název práce: Analýza obchodních a marketingových aktivit společnosti 3M
Autor(ka) práce: Stašová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Tejkal, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem diplomové práce je vedle obecného představení společnosti 3M a charakteristik v dnešní době na významu stále nabývajícího obchodního zaměření B2B, především praktická stránka v podobě situační analýzy divize Automotive Aftermarket (AAD) a s ní souvisejícího vymezení jejího marketingového mixu. Zjištění podmínek cílového trhu, zákaznického a konkurenčního prostředí, stejně jako otázka lidských zdrojů jsou významnými faktory vlivu na specifické zaměření složek konceptu 4P. Cílem práce je vystižení nejen společných znaků, ale hlavně rozdílů v obchodních a marketingových aktivitách českého a rakouského zastoupení divize AAD, odhalení hlavních příčin úspěšnosti rakouské pobočky a navržení případných opatření české dceřinné společnosti za účelem zefektivnění jejích obchodních a marketingových aktivit vedoucích k potenciálnímu navýšení prodejních výsledků.
Klíčová slova: marketing; obchod; 3M
Název práce: Analysis of the 3M Company´s business and marketing activities
Autor(ka) práce: Stašová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Tejkal, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this diploma thesis is besides the general introduction of the 3M Company and the B2B orientation which becomes more and more important nowadays also the practical part in form of situation analysis of the Automotive Aftermarket Division (AAD) as well as its marketing mix. The target market conditions, customer and competitive environment much like available human resources are important factors having influence on the components of the 4P concept. The objective of the thesis is not only the determination of common signs but mainly the discovery of differences in business and marketing activities of the Austrian and Czech AAD. Further purpose is disclosing main causes of the Austrian success and proposition of possible measures to the Czech division in order to rise efficiency of its business and marketing activities leading to potential increase in sales results.
Klíčová slova: business; 3M; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2010
Datum podání práce: 1. 5. 2011
Datum obhajoby: 7. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28649/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: