Kvantitativní analýza interakcí fiskální politiky a reálné ekonomiky v České republice

Název práce: Interactions between fiscal policy and real economy in the Czech Republic: a quantitative analysis
Autor(ka) práce: Valenta, Vilém
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Hronová, Stanislava
Oponenti práce: Arlt, Josef; Slačálek, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
After many decades, macroeconomic effects of fiscal policy have returned to the centre of the economic policy debate. Both automatic fiscal stabilizers and discretionary fiscal stimuli have been used to support aggregate demand during the recent global economic crisis with a subsequent need for large-scale fiscal consolidations. In this context, a proper assessment of the size of automatic fiscal stabilizers and fiscal multipliers represents a key input for fiscal policymaking. This dissertation provides a quantitative analysis of the interactions between fiscal policy and real economy in the Czech Republic. The impact of real economy developments on public finances is assessed based on the methods of the OECD, the European Commission and the ESCB for the identification of general government structural balances, i.e. balances adjusted for effects of the economic cycle and net of one-off and other temporary transactions. I find that the underlying fiscal position, as approximated by the government structural balance, was mostly below the level stabilising the debt-to-GDP ratio since mid-1990s. An indistinct improvement in the structural balance can be identified in the period 2004--2007, which was subsequently reversed by the adverse structural impact of the world economic crisis. At the same time, dynamics of unadjusted fiscal balance was largely determined by one-off transactions in the past. The effects of fiscal policy on real economy are analysed using the structural VAR approach. I find that an increase in government spending has a temporary positive effect on output that peaks after one to two years with a multiplier of around 0.6. Tax multiplier appears to be small and, in contrast to standard Keynesian assumptions, positive. Government spending is supportive to private consumption, contradicting the hypothesis of Ricardian equivalence, but it crowds out private investment in the short run. The results should be interpreted with caution, as the analysis is complicated by rapidly changing economic environment in the period of the economic transition, relatively short available time series and a large number of one-off fiscal transactions.
Klíčová slova: structural VAR model; fiscal multipliers; automatic fiscal stabilizers; tax elasticities; one-off and other temporary transactions; fiscal policy; structural balance; cyclically adjusted balance
Název práce: Kvantitativní analýza interakcí fiskální politiky a reálné ekonomiky v České republice
Autor(ka) práce: Valenta, Vilém
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Hronová, Stanislava
Oponenti práce: Arlt, Josef; Slačálek, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Po mnoha desetiletích se makroekonomické působení fiskální politiky znovu stalo ústředním tématem hospodářskopolitické diskuze. Jak automatické fiskální stabilizátory tak diskreční fiskální stimuly byly použity na podporu agregátní poptávky během nedávné celosvětové hospodářské krize a následně vedly k nutnosti rozsáhlé fiskální konsolidace. Správné posouzení velikosti automatických stabilizátorů a fiskálních multiplikátorů představuje v této souvislosti klíčový vstup pro tvorbu fiskální politiky. Předmětem disertace je kvantitativní analýza interakcí mezi fiskální politikou a reálnou ekonomikou v České republice. Vliv reálné ekonomiky vývoj na hospodaření veřejných financí je hodnocen na základě metod OECD, Evropské komise a ESCB pro identifikaci strukturálního salda sektoru vládních institucí, tj. salda příjmů a výdajů očištěného o vliv hospodářského cyklu a jednorázových a ostatních přechodných transakcí. Strukturální saldo vládních institucí se v ČR od poloviny 90. let většinou nacházelo pod úrovní zajišťující stabilizaci podílu vládního dluhu na HDP. V letech 2004 až 2007 bylo možné pozorovat nevýrazné zlepšení strukturálního salda, které však bylo později následováno propadem v důsledku světové hospodářské krize. Významnou roli ve vývoji neočištěného salda přitom v minulosti hrály jednorázové transakce. Účinky fiskální politiky na reálnou ekonomiku jsou analyzovány pomocí strukturální vektorové autoregrese. Zvýšení vládních výdajů vykazuje přechodný pozitivní vliv na výstup, vrcholící po jednom až dvou letech s multiplikátorem ve výši okolo 0,6. Daňový multiplikátor vykazuje hodnoty nízké a na rozdíl od standardního keynesovského předpokladu pozitivní. Vládní výdaje v krátkodobém horizontu v rozporu s hypotézou ricardiánské ekvivalence stimulují soukromou spotřebu, nicméně vytlačují soukromé investice. Výsledky je však nutné interpretovat s opatrností, neboť analýza je komplikována rychle se měnícím hospodářským prostředí v období ekonomické transformace, relativně krátkými časovými řadami a velkým množstvím jednorázový rozpočtových transakcí.
Klíčová slova: fiskální multiplikátory; automatické fiskální stabilizátory; daňové elasticity; strukturální model VAR; jednorázové a ostatní přechodné transakce; fiskální politika; cyklicky očištěné saldo; strukturální saldo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2004
Datum podání práce: 15. 6. 2011
Datum obhajoby: 7. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14603/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: