Insolvency Law in the Czech Republic and in the USA - Comparison of the Reorganization Procedures in the KORD Group and in the General Motors Company (Insolvenční právo v České republice a v USA - srovnání reorganizace společností skupiny KORD a General Motors Company)

Název práce: Insolvency Law in the Czech Republic and in the USA: Comparison of Reorganization Proceedings of Kordárna and General Motors Corporation
Autor(ka) práce: Beránek, Jaromír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Insolvency law is a progressive and dynamic legal discipline closely interrelated with economics and business. A quality legal framework of insolvency is indispensable for modern market economies: it helps to identify companies or individuals in financial distress and to restructure their debts, or liquidate their assets in an efficient and transparent way. The main purpose of the insolvency law is to provide creditors and debtors with a ground for negotiations and to help them reach qualified decisions based on the available information. In the Czech Republic, the insolvency law had long been criticized for its insufficient protection of creditors and for the loopholes that made extensive property frauds possible without having the wrongdoers punished. The current Czech Insolvency Act which took effect in 2008 was broadly inspired by the U.S. Bankruptcy Code Chapter 11 and eliminated most of the weaknesses of the earlier law. This thesis shows that valuable inspiration can be found not only in texts of statutes but also in the real life. On the example of reorganizations of Kordárna and GM described here, main principles of insolvency law are being discussed.
Klíčová slova: Kordárna; reorganization; insolvency; General Motors; Chapter 11; bankruptcy
Název práce: Insolvency Law in the Czech Republic and in the USA - Comparison of the Reorganization Procedures in the KORD Group and in the General Motors Company (Insolvenční právo v České republice a v USA - srovnání reorganizace společností skupiny KORD a General Motors Company)
Autor(ka) práce: Beránek, Jaromír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Insolvenční právo je progresivní a dynamickou právní disciplínou, jež je úzce propojena s ekonomií a obchodem. Kvalitní insolvenční právní rámec je nepostradatelný pro moderní tržní ekonomiky: pomáhá identifikovat společnosti nebo jednotlivce s finančními problémy a restrukturalizovat jejich dluhy, případně efektivně a transparentně likvidovat jejich majetek. Hlavním cílem insolvenčního práva je poskytnout věřitelům a dlužníkům podklad pro vyjednávání a umožnit jim uskutečnit kvalifikovaná rozhodnutí na základě všech dostupných informací. V České republice bylo insolvenční právo dlouho kritizováno pro svou nedostatečnou ochranu věřitelů a pro mezery v zákoně, které umožnily rozsáhlé majetkové podvody bez potrestání viníků. Současný český insolvenční zákon, jenž vstoupil v účinnost v roce 2008, byl široce inspirován právní úpravou Kapitoly 11 amerického zákona o bankrotu, a odstranil mnohé nedostatky dřívější české úpravy. Tato diplomová práce ukazuje, že cennou inspiraci lze vedle textu zákona najít i v reálném životě. Na popisovaných příkladech reorganizace společností Kordárna a GM jsou diskutovány hlavní principy a zásady insolvenčního práva.
Klíčová slova: insolvence; Chapter 11; General Motors; Kordárna; reorganizace; úpadek

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2011
Datum podání práce: 31. 8. 2011
Datum obhajoby: 12. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32669/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: