Analýza CSR aktivit firem pravidelně se angažujících v konceptu CSR v ČR

Název práce: Analýza CSR aktivit firem pravidelně se angažujících v konceptu CSR v ČR
Autor(ka) práce: Oberreiter, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Granju, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je objasnit pravý důvod angažovanosti firem v konceptu CSR (společenská odpovědnost firem). Teoretická část představuje hlavní rysy tohoto konceptu, jeho historický vývoj a současné chápání ve světě a zvláště pak v České republice. Větší pozornost je zde věnována měření CSR aktivit a reportingu. Pomocí metodiky Standard Odpovědná Firma a jejím využití pro sestavování žebříčku TOP Firemní Filantrop využívám získaných dat pro praktickou část práce. Ta se zabývá analýzou dat z posledních 7 ročníků TOP FF a postupně srovnává vývoj CSR aktivit firem působících na českém trhu před a v období ekonomické krize. V této části práce využívám především regresní analýzy k prokázání hypotézy o vztahu dosaženého hrubého zisku před zdaněním a výdajů firem na CSR aktivity. V závěrečné části pak mapuji názor neziskových organizací na současný stav CSR v ČR a na to jak vnímaly angažovanost firem v CSR působících na českém trhu v době krize.
Klíčová slova: Měření; Výzkum; Analýza; CSR
Název práce: Analysis of CSR activities of companies regulary involved in CSR concept in CZ
Autor(ka) práce: Oberreiter, Štěpán
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Granju, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this paper is to find real reason why companies in the czech market engage in CSR (corporate social responsibility). Theoretical part explains main features of CSR concept, its historical development and current understanding in the world and mainly in the Czech Republic. In this part is higher focus on measuring and reporting of CSR activities. According to the Standart Odpovědná Firma method which is also used for evaluation of TOP Firemní Filantrop are generated data useful for practical part of this paper. Analysis is performed on data from TOP Firemní Filantrop and compares development of CSR activities of companies in the czech market. There is used a regression analysis to justify a hypothesis of relation between earnings before taxation and expenditures of companies on CSR activities. In conclusion is summarized opinion of nonprofit organizations to the current situation in CSR and how these organizations perceive involvement of companies engaged in CSR concept.
Klíčová slova: Measuring; CSR; Survey; Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2010
Datum podání práce: 30. 8. 2011
Datum obhajoby: 13. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27856/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: