Determinanty úspěchu rizikového a rozvojového kapitálu

Název práce: Determinanty úspěchu rizikového a rozvojového kapitálu
Autor(ka) práce: Beran, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Fous, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl určit determinanty úspěchu rizikového a rozvojového kapitálu. Na začátku práce jsou definovány jednotlivé části private equity, podle jakých kritérií se dělí, jaké jsou mezi nimi rozdíly a vazby mezi jednotlivými účastníky na trhu. Poté je nastíněna historie obou hlavních částí. V dalším kroku je představen globální vývoj s důrazem na posledních 30 let. Větší prostor je posléze věnován Evropě, která bude následně stěžejní částí práce. V návaznosti na tuto část je ukázán metodický postup. V další části je definováno 7 států, které jsou následně podrobeny výzkumu. Ve čtvrté kapitole je samotný empirický průzkum jednotlivých států, a to České republiky, Velké Británie, Polska, Švédska, Rumunska, Singapuru a Francie, kde jsou zmíněny jednak samotné výsledky hodnocených faktorů pro empirický výzkum, ale i zdůvodnění jednotlivých hodnot. V poslední, páté, části je samotné vyhodnocení a komentáře k dosaženým výsledkům.
Klíčová slova: venture kapitál; manažerský odkup; private equity; determinanty; rizikový a rozvojový kapitál
Název práce: Key performance indicators of private equity
Autor(ka) práce: Beran, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Fous, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis aims to identify key performance indicators of private equity. At the beginning of the paper are defined both parts of private equity, criterias of each part and relationships among market participants. It is then outlined the history of the two main parts. In the next step is introduced global development with emphasis on the last 30 years. A larger space is then devoted to Europe, which will subsequently be a pivotal part of the work. Following this section is indicated methodology. In the next section is defined 7 countries, which are subsequently subjected to research. The fourth chapter is an empirical survey of individual States, Czech Republic, Great Britain, Poland, Sweden, Romania, Singapore and France, where are mentioned results of evaluated factors and also the defending of values. The last, fifth, is itself part of the evaluation and comments on results achieved.
Klíčová slova: venture capital; key performance indicators; private equity; management buyout

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2011
Datum podání práce: 9. 1. 2012
Datum obhajoby: 15. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31693/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: