Možnosti regulace trhu tzv. "designer drugs"

Název práce: Možnosti regulace trhu tzv. "designer drugs"
Autor(ka) práce: Turek, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Běláčková, Vendula
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce popisuje a analyzuje trh "legálních" drog, tzv. designer drugs, který v České republice narostl koncem roku 2010, v jiných evropských zemích asi o rok dříve. Aplikuje známé teoretické argumenty týkající se státní regulace drogových trhů na trh nových drog a s jejich pomocí porovnává různé možnosti státní politiky. Teoretické poznatky a mikroekonomické koncepty následně konfrontuje s realitou trhu nových drog, včetně cenných dat získaných vlastním terénním výzkumem a monitoringem dnes již nedostupných internetových diskuzí uživatelů drog. V závěru dochází ke zjištění, že represivní přístup k regulaci nových drog je prosaditelný jen za cenu vysokých společenských nákladů a výrazného omezení práv občanů. Jako jediný účinný způsob omezování spotřeby drog v otevřené tržní ekonomice s liberálním demokratickým zřízením se jeví omezování poptávky.
Klíčová slova: drogová politika; legální drogy; designer drugs; drogové trhy; ekonomie drog; legalizace drog
Název práce: Regulatory options for the market of designer drugs
Autor(ka) práce: Turek, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Běláčková, Vendula
Oponenti práce: Chytilová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper describes an analyses the market of "legal" drugs, so called designer drugs, which emerged in Czech republic by the end of 2010, in other European countries about a year earlier. It applies known theoretical arguments concerning state regulation of drug markets to the market of new drugs and uses them to compare different possible policies. Theoretical findings and microeconomic concepts are then confronted with the reality of the market of new drugs, including valuable data collected in own street survey and by monitoring now defunct internet phora of drug users. It is concluded that repressive attitude towards regulation of new drugs is sustainable only for the price of high societal cost and significant restriction of civil rights. Reducing the demand for drugs seems to be the only viable means of reducing their consumption in an open market economy with liberal democratic system.
Klíčová slova: economics of drugs; designer drugs; drug policy; drug legalization; legal highs; drug markets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2011
Datum podání práce: 10. 9. 2011
Datum obhajoby: 21. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31247/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: