Marketingová strategie začínající firmy Didogo Group s.r.o. ve střední a východní Evropě se zaměřením na nová média a komunikaci

Název práce: Marketing strategy for start-up company Didogo group in CEE region with focus on new media and communications
Autor(ka) práce: Shubik, Elena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Hubáček, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis focuses on e-commerce, online marketing and Social Media marketing potential from theoretical factual and practical perspective. On the example of real start-up e-shop Didogo Group Ltd. it aims to show various possibilities how to enhance the company's and brands' recognition while implementing various online marketing and advertising tools. Particular focus is put on Social Media as up to date platforms suitable for marketing and advertising usage. After providing general theoretical and factual overview of e-commerce in the world as well as in Czech Republic, detailed description of various internet marketing tools and Social Media, it analysis Didogo's current state and marketing tools used up to date, and further provides list of recommendations for future marketing communication strategy of this company. Master thesis contains 79 pages, 10 figures, and 7 Appendixes.
Klíčová slova: Online advertising tools; Social Media; E-commerce; Web 2.0; Online shopping; Online Marketing
Název práce: Marketingová strategie začínající firmy Didogo Group s.r.o. ve střední a východní Evropě se zaměřením na nová média a komunikaci
Autor(ka) práce: Shubik, Elena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Hubáček, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomní práce je zaměřena na internetové nakupování, internetový marketing a marketingový potenciál sociálních médií. Na příkladu skutečného začínajícího internetového obchodu Didogo Group s.r.o. si klade za cíl poukázat na různé možnosti jak zlepšit viditelnost a povědomí o malé firmě implementací rozličných nástrojů internetového marketingu. Největší důraz je zde kladen na sociální sítě a jejich využití pro marketing a reklamu. Po obecném teoretickém a faktickém úvodu do problematiky internetového nakupovaní ve světě a v České republice, detailním popisu různých internetových marketingových nástrojů a sociálních sítí, práce analyzuje stávající situaci firmy Didogo Group s.r.o. a jí dosud využitých marketingových nástrojů, přičemž posléze nabízí seznam doporučení pro budoucí marketingovou strategii této firmy. Diplomní práce pozůstává z 79 stránek, obsahuje 10 grafů a tabulek, a 7 příloh.
Klíčová slova: nová média; internetový marketing; internetová reklama; internetové nakupování ; internetový obchod; sociální sítě

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2010
Datum podání práce: 1. 5. 2011
Datum obhajoby: 23. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29268/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: