Regulace finančního trhu v EU a v USA po vzniku finanční krize

Název práce: Regulace finančního trhu v EU a v USA po vzniku finanční krize
Autor(ka) práce: Nováková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Mládek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá podrobnějším zkoumáním vývoje regulace a dohledu nad finančními a bankovními trhy v EU a USA v současné finanční krizi. První část práce definuje obecné teoretické přístupy a cíle regulace a dohledu nad finančními trhy. Dále obsahuje projevy finanční krize a problémy, do kterých se dostaly nejen evropské, ale především americké bankovní instituce a k jakým záchranným opatřením přistoupily národní vlády. Druhá část práce tvoří komplexní pohled na jednotlivé kroky a regulační návrhy, které EU a USA podnikly. Zejména popisuje reformu regulace a novou architekturu systému dohledu nad finančním sektorem. Závěr práce poskytuje shrnutí získaných poznatků o reformě regulace a dohledu nad finančním sektorem a snaží se objektivně zhodnotit, jaké dopady bude mít tato reforma na světovou ekonomiku.
Klíčová slova: dohled nad finančním trhem; Larosierova zpráva; Finanční krize; Dodd-Frank zákon; regulace finančního trhu
Název práce: Financial market regulation in the EU and the USA after the financial crisis
Autor(ka) práce: Nováková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Mládek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to do an in-depth research into the development of regulation and supervision over the financial and bank markets in the European Union and the USA at the time of the ongoing financial crisis. The first part deals with general theoretical attitudes and targets of regulation and supervision over financial markets. Furthermore, it focuses on the effects of the financial crisis and the problems faced by European as well as American banking institutions and on the rescue measures taken by national governments. The second part presents a comprehensive view on the individual steps and regulating propositions taken by the EU and USA. In the main, it describes the regulation reform and the new architecture of the supervising system over the financial sector. The conclusion of this work is a summary of the acquired knowledge about the regulation reform and the supervision over the financial sector and its objective is to evaluate the impact on the world economy produced by this reform.
Klíčová slova: Dodd-Frank act; Larosier Report; Supervision ; Regulation ; Financial crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 26. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30676/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: