Politický cyklus v období hospodářské krize

Název práce: Politický cyklus v období hospodářské krize
Autor(ka) práce: Joska, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Oponenti práce: Mládek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje, zda došlo v případě vývoje reálného HDP, inflace a nezaměstnanosti v České republice a USA k systematickému ovlivňování těchto makroekonomických ukazatelů vládnoucími stranami a jejich politickou orientací. Práce se zaměřuje na období od začátku 90. let 20. století do současnosti, s důrazem na předkrizové a krizové období současné hospodářské krize. Testovány jsou dva základní teoretické koncepty. Prvním z nich je model oportunistické teorie hospodářského cyklu, druhým pak model ideologické teorie hospodářského cyklu. Práce zároveň analyzuje, zda docházelo v těchto dvou státech k záměrnému ovlivňování vládních výdajů v předvolebních obdobích za účelem zvýšení šancí vládních politiků na znovuzvolení. Diplomová práce také zkoumá podobnosti a odlišnosti předkrizového a krizového období současné hospodářské krize s Velkou hospodářskou krizí z 30. let 20. století.
Klíčová slova: Politický cyklus; Teorie veřejné volby; Modely politického cyklu
Název práce: Political cycle in times of economic crisis
Autor(ka) práce: Joska, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Oponenti práce: Mládek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis analyzes, whether became in the case of the development of real GDP, inflation and unemployment in the Czech Republic and the USA to systematic influence these macroeconomic indicators of the ruling parties and their political orientation. The work is focused on the period from the beginning of the 1990's of 20th century to the present, with an emphasis on the pre-crisis and crisis periods of the current economic crisis. Tested are two fundamental theoretical concepts. The first one is a model of opportunistic theories of the business cycle, then the second one, the model of the ideological theory of the economic cycle. The work also analyzes whether there was in these two states deliberate influencing of government expenditure in electoral periods in order to increase the chances of government politicians for re-election. The work also explores the similarities and differences of the pre-crisis and crisis periods of the current economic crisis to the great depression of the 1930's of 20th century.
Klíčová slova: Models of political cycle; Political cycle; Public choice theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 26. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24299/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: