Lidová architektura a její význam v regionálním rozvoji (na příkladu Mladoboleslavska)

Název práce: Lidová architektura a její význam v regionálním rozvoji (na příkladu Mladoboleslavska)
Autor(ka) práce: Šimáček, Gustav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Heřmanová, Eva
Oponenti práce: Pek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce tematicky navazuje na výzkum provedený na JČU v Českých Budějovicích pod vedením RNDr. Jiřího Vaníčka. Cílem práce je zjištění a zhodnocení vlivu, který má památková ochrana vesnických sídel na život a rozvoj obcí, analýza případných problémů a hledání východisek pro další zlepšení. V teoretické části práce mapuje legislativu, která upravuje památkovou ochranu v České republice se zaměřením na památkovou ochranu objektů lidové architektury. Základem praktické části je pak sociologický výzkum provedený v lokalitě Mladoboleslavska v obcích, které podléhají plošné památkové ochraně (VPR Mužský, VPR Víska, VPZ Březinka, VPZ Skalsko, VPZ Loukov a VPZ Kluky), a to formou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. Respondenty byli vlastníci nemovitostí chráněných obcí, starostové a zástupci státní správy pověření výkonem památkové péče. Výsledky dotazníkového šetření jsou porovnávány s výsledky získanými při výzkumu provedeném na JČU v Českých Budějovicích. Výsledky řízených rozhovorů byly využity pro detailní analýzu postojů všech zájmových skupin a definování klíčových oblastí, které rozhodují o vzájemném vztahu vlastníků chráněných nemovitostí, samosprávy a státní správy. Zásadní otázkou celé práce je pak zjištění, do jaké míry je život obyvatel uvedených obcí ovlivněn tím, že právě jejich obec se stala vesnickou památkovou zónou nebo rezervací.
Klíčová slova: lidová architektura; vesnická památková zóna; památková péče; vesnická památková rezervace
Název práce: Folk architecture and its significance in regional development (with an example of the Mladá Boleslav region)
Autor(ka) práce: Šimáček, Gustav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Heřmanová, Eva
Oponenti práce: Pek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the diploma thesis refers to a research carried out by the University of South Bohemia in České Budějovice, under the leadership of Mr. Jiří Vaníček. The goal of this thesis is to determine and evaluate the effects of monument protection of rural mansions on the life and development of villages, to analyze potential problems and to search for opportunities to ensure further improvements. In its theoretical part, the thesis maps the legislation governing monument protection in the Czech Republic, with a focus on the monument protection of works of folk architecture. Its practical part is based on a sociological survey carried out in the Mladá Boleslav region, namely in villages that are subject to flat monument protection (Mužský Rural Monument Reserve (RMR), Víska RMR, Březinka Rural Monument Zone (RMZ), Skalsko RMZ, Loukov RMZ and Kluky RMZ), in the form of a questionnaire survey and focus-group discussions. The respondents were owners of properties in the protected villages, their mayors and public officials responsible for monument care. The results obtained from the questionnaires are compared with the results obtained from a survey conducted by the University of South Bohemia in České Budějovice. The results of focus-group discussions were then used for a detailed analysis of the attitudes of all groups involved and for the definition of key areas decisive for mutual relationships between the owners of protected properties, local governments and public administration. A principal issue of the entire thesis is to determine to what extent the lives of people residing in the above-mentioned villages are influenced by the fact that their village has become a rural monument reserve or zone.
Klíčová slova: monument care; rural monumet reserve; rural monument zone; folk architecture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 7. 2011
Datum podání práce: 15. 9. 2011
Datum obhajoby: 8. 11. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19957/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: