Mobile Marketing as a strategy in CRM

Název práce: Mobile Marketing as a strategy in CRM
Autor(ka) práce: Goossens, Peter
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Holland, H
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Mobile marketing is a young and still developing strategy in marketing. It thanks its creation and rapid evolution to the growth of mobile devices, such as mobile phones and tablets. This paper's research question, "can mobile marketing be used as a strategy in CRM?" investigates the strength of mobile marketing, its application and use by marketers as their sole or part of their marketing campaign and as strategy in customer relationship management (CRM). The two main components of the research question are mobile marketing and CRM. Mobile marketing is part of the marketing mix, namely promotion. CRM on the other hand is a business strategy which is designed to reduce costs and increase profitability by solidifying customer loyalty. According to Pousstchi and Wiedemann (2006), there are 6 objectives of mobile marketing, and a Mobile campaign is based on 12 critical success factors (CSF) (Scornavacca E., McKenzie J.). These CSFs range from related content, permission, personalisation to time and response time. If mobile marketers take these CSFs into account when creating their mobile marketing, then they raise the success rate of their mobile campaign significantly. Mobile devices are very personal items, people even take them with them when they visit the bathroom. This and the fact that most people have a cellphone and/or other mobile devices, make mobile marketing very appealing to be used as a marketing medium. Mobile marketers have several options, using mobile devices, to reach consumers. Internet plays a critical part, but new technologies such as 3G and Wifi have also eased the way of reaching consumers. SMS and MMS are two other commonly used messaging services in mobile marketing. With all the research of this paper, but with regard to its limitations, this research paper concludes that, if used properly, mobile marketing can be used as a CRM strategy.
Klíčová slova: services; mobile marketing; CSM; consumer
Název práce: Mobile Marketing as a strategy in CRM
Autor(ka) práce: Goossens, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Holland, H
Jazyk práce: English
Abstrakt:
"Mobile" marketing je mladou a stale se vyvíjející marketingovou strategií. Příčinou jeho vzniku a rychlého vývoje je nárůst mobilních zařízení, jako např. mobilních telefonů a tabletů. Cílem DP je odpovědět na otázku, zda mobile marketing může být využit jako strategie CRM. Dílčími otázkami jsou silné stránky mobile marketingu, jeho aplikace a užití jako samostatné části marketingové kampaně a jako strategie ve vztazích se zákazníky. Dva hlavní komponenty práce jsou mobile marketing a CRM. Mobile marketing je částí marketingového mixu, zejména propagace. CRM je na druhé straně podnikatelskou strategií, která je určena ke snížení nákladů a nárůstu efektivity prostřednictvím loyality zákazníků. Podle Pousstchi and Wiedemann (2006) existuje 6 cílů mobile marketingu a mobile kampaň je založena na 12 základních faktorech, které vedou k úspěchu (Scornavacca E., McKenzie J.). Mobilní zařízení jsou osobními přístroji, která jsou velmi rozšířena a využívána i ve volném čase, proto je zajímavé je využít jako marketingové medium. Marketingoví pracovníci mají několik možností, jak oslovit zákazníky s využitím mobilních zařízení vedle internetu a nových technologií jako 3G a Wifi. SMS a MMS jsou další dvě běžně užívané služby. Závěrem ke konstatováno, že mobile marketing -- pokud je správně užíván -- se může stát strategií CRM.
Klíčová slova: mobile marketing; CSM; zákazník; služby

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2011
Datum podání práce: 30. 11. 2011
Datum obhajoby: 14. 11. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32888/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: