Finanční a strategická analýza společnosti Pivovar Svijany a.s

Název práce: Finančná a strategická analýza spoločnosti Pivovar Svijany a.s
Autor(ka) práce: Horecká, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Hejduková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá spracovaním finančnej a strategickej analýzy Pivovaru Svijany a.s. ako podkladu pre následné ocenenie spoločnosti. Poskytuje podklady pre voľbu vhodnej metódy ocenenia a jej následnú aplikáciu. Práca je rozdelená do štyroch častí, v prvej časti sú uvedené základné informácie o spoločnosti, jej histórii, prevádzaných činnostiach. V druhej časti sa zaoberá finančným zdravím podniku - je tu uvedená finančná analýza výkazov a pomerových ukazovateľov a taktiež porovnanie s konkurenčnými spoločnosťami pôsobiacimi v danom odvetví. Tretia časť je venovaná strategickej analýze, je tu vymedzený relevantný trh v naturálnom i hodnotovom vyjadrení a prognóza jeho vývoja. Syntézou prognózy trhu a analýzy a prognózy konkurenčnej sily získavame alternatívne prognózy vývoja tržieb Sviján. V záverečnej časti sú zhrnuté výsledky prevedenej finančnej a strategickej analýzy.
Klíčová slova: podklad pre ocenenie; pivovar; finančná a strategická analýza; analýza trhu
Název práce: Finanční a strategická analýza společnosti Pivovar Svijany a.s
Autor(ka) práce: Horecká, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Hejduková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce se zabýva zpracováním finanční a strategické analýzy Pivovaru Svijany a.s., jako podkladu pro následné ocenění společnosti. Poskytuje podklady pro volbu vhodné metody ocenění a její následnou aplikaci. Práce je rozdělená do čtyř častí, v první části jsou uvedeny základní informace o společnosti, její historii a prováděných činnostech. V druhé části se práce zabýva finančním zdravím podniku - je zde uvedena finanční analýza výkazů a poměrových ukazatelů a rovněž porovnání s konkurenčními společnostmi působícími v daném odvětví. Třetí část je věnována strategické analýze, je zde vymezen relevantní trh v naturálním i hodnotovém vyjádření a prognóza jeho vývoje. Syntézou prognózy trhu a analýzy a prognózy konkurenční síly získáváme alternativní prognózy vývoje tržeb Pivovaru Svijany. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky provedené finanční a strategické analýzy.
Klíčová slova: finananční a strategická analýza; podklad pro ocenění; analýza trhu; pivovar
Název práce: Financial and strategic analysis of the company Pivovar Svijany a.s
Autor(ka) práce: Horecká, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Hejduková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis provides financial and strategic analysis of the brewery Pivovar Svijany a.s. as a basis for subsequent valuation of the company. It provides a basis for choosing appropriate valuation methods and data for their subsequent application. The thesis is divided into four parts; the first part provides basic information about the company, its history and its activities. The second part analyses the financial health of the company by financial statement analysis and ratios analysis. The results of the company are then compared with competitors in the same industry. The third part is devoted to strategic analysis; it defines the relevant market in terms of volume and values. It provides alternative forecast scenarios of market development. It arrives to the projections of revenues of Svijany by synthesis and analysis of market forecasts and forecasts of competitive power. The final section summarizes the results of financial and strategic analysis.
Klíčová slova: market analysis; financial and strategic analysis; basis for valuation; brewery

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2011
Datum podání práce: 27. 12. 2011
Datum obhajoby: 22. 12. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30956/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: