Vztah mezi globalizací a reálnou konvergencí: ovplyvňuje konvergence v globalizaci konvergenci reálného HDP na hlavu?

Název práce: Relation between Globalisation and the Real Convergence: Does convergence of globalisation influence convergence of real GDP per capita?
Autor(ka) práce: Rybanová, Soňa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Nin, Lin Lin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This dissertation poses the question of whether there is a relationship between the speed of convergence of globalisation and the speed of convergence of GDP per capita. Firstly, the concepts of globalisation and real convergence and their relationship are thoroughly explained from both the theoretical and empirical point of view. And secondly, the answer to the question comes in the form of beta and sigma convergence analysis of this relationship. Thirdly, the analysis splits the countries into two groups (developed and developing countries) and finds interesting but ambiguous results in their comparison. Finally, in order to correctly interpret the results of absolute and conditional beta and sigma convergence, their theoretical and empirical overview is discussed in depth. The dissertation concludes by providing some answers to the initial question for every particular analysis. Namely, it shows that this relationship is indeed very ambiguous.
Klíčová slova: rate of convergence; sigma convergence; real convergence; KOF index; speed of convergence; globalisation; beta convergence
Název práce: Vztah mezi globalizací a reálnou konvergencí: ovplyvňuje konvergence v globalizaci konvergenci reálného HDP na hlavu?
Autor(ka) práce: Rybanová, Soňa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Nin, Lin Lin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade otázku, zda existuje vztah mezi rychlostí konvergence globalizace a rychlostí konvergence HDP na hlavu. Nejdříve jsou pojmy globalizace a reálné konvergence a jejich vztah důkladně vysvětleny jak z teoretického tak z empirického hlediska. Poté, odpověď na otázku přicházi ve formě beta a sigma konvergenční analýzy tohoto vztahu. Pak analýza rozděluje země do dvou skupin (rozvinuté a rozvojové země) a nachází zajímavé, ale nejednoznačné výsledky jejich srovnání. A konečně, pro správnou interpretaci výsledků absolutní a podmíněné beta a sigma konvergence, jejich teoretický a empirický přehled je detailně popsán. Disertační práce končí tím, že poskytuje odpovědi na počáteční otázku vzhledem na každou konkrétní analýzu. Konkrétně ukazuje, že tento vztah je opravdu velmi nejednoznačný.
Klíčová slova: rychlost konvergence; KOF index; sigma konvergence; beta konvergence; reálná konvergence; globalizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of International Trade and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2011
Datum podání práce: 30. 11. 2011
Datum obhajoby: 9. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35572/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: