Federální rezervní systém v letech 2000-2011

Název práce: Federální rezervní systém v letech 2000-2011
Autor(ka) práce: Lamaczová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ježek, Tomáš
Oponenti práce: Mládek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá Federálním rezervním systémem (FED), jakožto centrální bankou Spojených států amerických. Cílem práce je analyzovat monetární politiku FEDu s ohledem na možnou souvislost činnosti této instituce s poslední světovou finanční krizí. První kapitola pojednává o stručné historii vzniku centrálního bankovnictví v USA, situaci před vznikem FEDu, okolnostech vzniku Federal Reserve Act z roku 1913, následném založení FEDu a především o jeho úloze v období Velké deprese v 30. letech 20. století. Uveden je přehled kritických názorů ekonomů na fungování FEDu. V druhé části práce pojednává o monetární politice FEDu v předkrizových letech 2000-2007. Zhodnotí postup a hlavní kroky, které FED podniknul ve snaze nastupující krizi zabránit nebo ji alespoň zmírnit. Posouzen je soulad těchto kroků s doporučeními významných a respektovaných ekonomů. Předposlední kapitola pojednává o hypoteční krizi a měnové politice FEDu v období od roku 2007 -- 2011. Kapitola popisuje též rozdílné postavení FEDu a Evropské centrální banky a monetární politiku obou těchto centrálních bank v reakci na hypoteční krizi. Čtvrtá a závěrečná část se zaměřuje na možné příčiny finanční krize a nynější vývoj ve FEDu.
Klíčová slova: Hypoteční krize; Velká deprese; Federální rezervní systém (FED); Měnová politika
Název práce: The Federal Reserve System in the years 2000-2011
Autor(ka) práce: Lamaczová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ježek, Tomáš
Oponenti práce: Mládek, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dissertation deals with the Federal reserve system, which is the central Bank of the United states of America. The dissertation is supposed to analyze monetary politics of FED with regard to the possible connection of this institution with the last financial crisis. Chapter nbr. I. introduces short history of the central banking in the USA, the situation before FED was created, circumstances with the enactment of Federal Reserve act from 1913, followed by foundation of FED and first of all about its task during the period of Great depression in the 30th of the 20th century. Enclosed is the overview of critical economical opinions how the FED was functioning. The second part of the dissertation describes the monetary politics of FED before the crisis years 2000-2007. It evaluates the main steps the FED undertook to prevent or alleviate the incomming crisis. Further it evaluates these steps with recommendations of renowned and respected economists. Next chapter deals with the mortgage market crisis and with the monetary politics of FED between the years 2007-2011. This chapter also describes different situation of FED and European central bank and their monetary politics as a reaction to the mortgage crisis. Fourth and last chapter is aimed at the possible cause of the financial crisis and present development of FED.
Klíčová slova: Great Depression; Monetary Policy; Federal reserve system (FED); Mortgage crisis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 23. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29502/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: