Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti podle IFRS

Název práce: Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti podle IFRS
Autor(ka) práce: Veselá, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vykazováním a zveřejňováním dlouhodobých aktiv držených k prodeji a ukončovaných činností podle pravidel a požadavků IFRS. Teoretická část práce je rozdělená na několik okruhů, z nichž nejdůležitější ja kapitola dlouhodobých aktiv držených k prodeji, kde jsou podrobně popsána pravidla pro jejich klasifikaci, oceňování a vykazování a kapitola věnovaná ukončovaným činnostem, taktéž v členění na klasifikaci a způsoby vykazování. Závěr teoretické části se věnuje české účetní legislativě, zda a popřípadě jaká kritéria požaduje v souvislosti s touto problematikou. Praktická část práce je zaměřena na ilustraci aplikace IFRS 5 ve vybraných společnostech. Cílem této analýzy je zjistit, zda dané společnosti v rámci účetních závěrek dodržují pravidla a požadavky IFRS 5.
Klíčová slova: ukončované činnosti; aktiva k prodeji; IFRS 5
Název práce: Non-current Assets held for sale and Discontinuing operation according IFRS
Autor(ka) práce: Veselá, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašek, Libor
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the presentation and disclosure requirements of non-current assets held for sale and discontinued operations in accordance with rules and requirements of IFRS. The theoretical part is divided into several areas. The most important chapter is Non-current assets held for sale, in which are detailed rules for their classification, measuring and reporting and the chapter Discontinued operations. Conclusion of the theoretical part is devoted to Czech accounting legislation, what criteria are required in connection with this issue. The practical part is focused on illustration application of IFRS 5 in selected companies. The aim of this analysis is to determine whether these companies comply with the rules and requirements of IFRS 5 in their financial statements.
Klíčová slova: IFRS; discontinued operations ; assets held for sale

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2011
Datum podání práce: 4. 1. 2012
Datum obhajoby: 26. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33002/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: