Informační sítě na trhu práce a teorie her

Název práce: Job Information Networks and Game Theory
Autor(ka) práce: Benešová, Anita
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dlouhý, Martin
Oponenti práce: Zouhar, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The use of personal contacts and the role of education as a signal of the Worker's productivity are two important aspects of the job search process. The aim of this thesis is to develop a model that combines both approaches. We distinguish between random and strategic models of job information networks. In the former case the structure of the network is given, while in the latter it depends on the strategic decision of the Workers. We present a strategic model of network formation with two types of Workers who are able to signal their productivity by the level of their education. When applying for a job they have two possibilities of contacting the Employer: a direct application and an indirect application through a friend who currently works for the Employer.
Klíčová slova: Signaling Games; Network Formation; Job Information Networks
Název práce: Informační sítě na trhu práce a teorie her
Autor(ka) práce: Benešová, Anita
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dlouhý, Martin
Oponenti práce: Zouhar, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Využívání osobních kontaktů a signalizování produktivity pracovníka pomocí vzdělání jsou dva důležité aspekty procesu hledání uplatnění na trhu práce. Cílem této diplomové práce je vytvořit model, který spojuje oba tyto přístupy. Modely informačních sítí na trhu práce mohou být náhodné nebo strategické. V případě náhodných modelů je struktura sítě dána, naopak u strategických modelů je tvořena na základě rozhodnutí hráčů. Model představený v této práci je strategický model se dvěma typy pracovníků, kteří mohou signalizovat svoji produktivitu pomocí svého vzdělání. Když se uchází o pracovní místo, mají dvě možnosti, jak kontaktovat případného zaměstnavatele: buď přímo, nebo nepřímo přes svého přítele, který pracuje pro tohoto zaměstnavatele.
Klíčová slova: Teorie sítí; Informační sítě na trhu práce; Signální hry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2010
Datum podání práce: 20. 1. 2012
Datum obhajoby: 26. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22995/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: