Financovanie leasingom v porovnani s úverom v podmienkach ČR

Název práce: Financovanie leasingom v porovnani s úverom v podmienkach ČR
Autor(ka) práce: Handlovičová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelenková, Marie
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca ponúka obraz leasingovej a úverovej problematiky na trhu v ČR. Dlhodobé financovanie cudzím kapitálom je strategickým rozhodnutím, ktoré ovplyvňuje finančnú situáciu na niekoľko rokov do budúcnosti, a preto je potrebné dobre mu rozumieť a poznať všetky jeho špecifiká a podrobnosti. Cieľom práce bolo popísať jednotlivé možnosti financovania investícií, venovať sa definícii, druhom, výhodám a nevýhodám, spôsobu účtovania a momentálnej situácii na trhu čo sa týka leasingu i úveru. Práca ponúka pohľad na tieto dva spôsoby financovania a ich vzájomné porovnanie, pretože každá z možností financovania má určité plusy i mínusy. Práca pozostáva z piatich kapitol. Prvé z nich sú venované teoretickej časti práce, ktorá bližšie popisuje úver a leasing. Druhá časť práce pozostáva z praktických modelových príkladov, na ktorých je demonštrované porovnanie oboch foriem financovania.
Klíčová slova: veriteľ; dĺžnik; nájomca; účtovanie o leasingu a úvere; leasing; úver; prenajímateľ
Název práce: Financovanie leasingom v porovnani s úverom v podmienkach ČR
Autor(ka) práce: Handlovičová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelenková, Marie
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca ponúka obraz leasingovej a úverovej problematiky na trhu v ČR. Dlhodobé financovanie cudzím kapitálom je strategickým rozhodnutím, ktoré ovplyvňuje finančnú situáciu na niekoľko rokov do budúcnosti, a preto je potrebné dobre mu rozumieť a poznať všetky jeho špecifiká a podrobnosti. Cieľom práce bolo popísať jednotlivé možnosti financovania investícií, venovať sa definícii, druhom, výhodám a nevýhodám, spôsobu účtovania a momentálnej situácii na trhu čo sa týka leasingu i úveru. Práca ponúka pohľad na tieto dva spôsoby financovania a ich vzájomné porovnanie, pretože každá z možností financovania má určité plusy i mínusy. Práca pozostáva z piatich kapitol. Prvé z nich sú venované teoretickej časti práce, ktorá bližšie popisuje úver a leasing. Druhá časť práce pozostáva z praktických modelových príkladov, na ktorých je demonštrované porovnanie oboch foriem financovania.
Klíčová slova: účtování; úvěr; leasing
Název práce: Financing by leasing in comparison with credit financing in conditions of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Handlovičová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelenková, Marie
Oponenti práce: Zelenka, Vladimír
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis introduces leasing and credit issues on the market of the Czech Republic. The long-term financing by borrowed capital represents a strategic decision that influences the financial state in future years and therefore it is essential to understand and identify all its specifics and details properly. The thesis aims to analyze possibilities of investment financing in particular, to concentrate on definitions, types, advantages and disadvantages, principles of accounting and the current situation on the market regarding leasing and credits. The thesis gives a view of these two types of financing as well as a view of their mutual comparison because each possibility has its positive and negative aspects. The thesis consists of five chapters. The first ones are dedicated to the theoretical background which describes both credit and leasing. The second part of the thesis includes practical model examples demonstrating the comparison of both ways of financing.
Klíčová slova: credit; leasing; accounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2011
Datum podání práce: 7. 9. 2011
Datum obhajoby: 25. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30879/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: