Mobilní webová analytika - Nástroj pro analýzu návštěvnosti mobilního portálu

Název práce: Mobilní webová analytika - Nástroj pro analýzu návštěvnosti mobilního portálu
Autor(ka) práce: Joha, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Prošek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje analýze nástrojů na zpracování logů mobilního webového portálu, které by bylo možné použít pro vytváření reportů návštěvnosti a vykazování požadovaných metrik. Oblast zahrnuje kromě webové analytiky také problematiku mobilního webu a klientských zařízení. Hlavním cílem práce je analyzovat možnosti existujících produktů určených pro zpracování webových logů a vybrat vhodné existující nebo navrhnout nové řešení, které by vyhovovalo definovaným požadavkům a také omezením, která jsou dána prostředím, ve kterém je provozována portálová platforma. Teoretická část představuje problematiku webové analytiky a prostředí mobilního webu, kdy jsou popsány základní koncepty, metriky a metody získávání dat o návštěvnosti webových sídel a přiblíženy základní principy a specifika mobilního internetu. Znalosti základů web analytiky a problematiky mobilního webu jsou potřebné pro schopnost kritického posouzení možností nástrojů představených v praktické části. V praktické části jsou popsány technické detaily provozního prostředí mobilního portálu m.o2.cz v rozsahu nezbytném pro tuto práci, definovány požadavky na výstupy reportovacího nástroje a následuje rešerše hotových řešení, které lze pro tento účel použít. Poslední část práce je věnována již realizaci samotného řešení včetně detailů zpracování provozních dat. Výstupem práce je, kromě přiblížení oblasti mobilní web analytiky pro širší publikum v teoretické části, především analýza a specifikace požadavků na reportovací nástroj nad mobilním webovým portálem a také navržení řešení a supervize nad implementací a jeho nasazením v reálném provozu.
Klíčová slova: vlastnosti koncových zařízení; nástroje pro analýzu logů; mobilní portál operátora; webová analytika; mobilní web
Název práce: Mobile web analytics - tool for analysis of the mobile portal traffic
Autor(ka) práce: Joha, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Prošek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyses tools for mobile web portal logs processing which could be used for reporting of required metrics. The area covers not only web analytics, but also mobile web and mobile handsets capabilities. The objective is to analyze possibilities of existing products which can be used to process web logs and choose appropriate existing or propose proprietary solution. This solution should comply with requirements and limitations given by the portal platform limitations. Theoretical part introduces the web analytics domain and the mobile web environment. Basic concepts and metrics are described as well as the fundamental data collection methods and mobile internet basic specifics. The knowledge of the web analytics and mobile web basics are crucial to be able to eruditely assess the tools capabilities introduced in the second part of this thesis. In the practical part, there are technical details on the mobile portal operating environment described. The requirements for the tool outputs are defined there and the prospective ready-to-use solutions are researched. The final part of the text addresses the final solution for the mobile portal reporting tool including the operational data processing. The secondary output of this thesis comprises of explanation of the mobile web analytics area for the broader audience. The main output of the practical part is analysis and specification of the requirements for mobile portal reporting tool and design of the solution with the supervision of the implementation and deployment within the production environment.
Klíčová slova: log analysis tools; telco operator's mobile portal; web analytics; mobile web; handsets capabilities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2011
Datum obhajoby: 30. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34904/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: