Hospodaření Národní knihovny České republiky

Název práce: Hospodaření Národní knihovny České republiky
Autor(ka) práce: Niklová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hálek, Miroslav
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce shrnuje obecné poznatky neziskového sektoru. Zmiňuje charakteristické znaky pro nevýdělečné organizace s rozdělením na státní a soukromé. Vymezuje pojmy státní a nestátní příspěvková organizace, uvádí jejich stručné charakteristiky včetně legislativních rámců, dle kterých se zřizují. Zmiňuje společné i odlišné znaky se zaměřením na hospodaření a financování státních příspěvkových organizací. Zabývá se analyzováním hospodaření konkrétní vybrané státní příspěvkové organizace -- Národní knihovny České republiky. Shrnuje nejpodstatnější informace o činnosti a existenci instituce, zaměřuje se na významné poloţky ve finančním hospodaření v letech 2008, 2009 a 2010. Vypichuje nejpodstatnější poloţky ve finančních výkazech. V neposlední řadě shrnuje aktuální informace z hospodaření knihovny a okrajově zmiňuje i schválený rozpočet na roky 2011 a 2012. V závěru se práce pokouší zhodnotit hospodaření instituce jako celku a uvádí moţná rizika a nebezpečí pro další fungování Národní knihovny ČR.
Klíčová slova: Národní knihovna České republiky; nestátní příspěvková organizace; státní příspěvková orgnizace; příspěvek na provoz; neziskový sektor; peněžní fondy
Název práce: Financial management of the National Library of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Niklová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hálek, Miroslav
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachalor thesis provides the general information on non-profit sector. It involves the characteristics of non-profit organizations, the state-owned, as well as the private ones. Furthermore, it defines the concept and characteristics of the state and non-state funded organizations, as well as the legislative framework under which they are established. The thesis further offers a comparison of their common and different features, with a specific focus on management and financing of such organisations. It particularly analyses at example the National Library of the Czech Republic, summarising the essential information about the activities of the institution with an emphasis on the significant entries in the financial management in the years 2008, 2009 and 2010. It further provides an overview of the most important entries in the financial statements of the Library. Finally, the thesis offers the current information on library management and marginally mentions the approved budget for 2011 and 2012. In conclusion, the work attempts to evaluate the economic activities of the institution as a whole and identifies potential risks in future functioning of the National Library.
Klíčová slova: non-state funded organization; non-profit sector; National Library of the Czech Republic; state-funded organization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2011
Datum obhajoby: 30. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29937/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: