Analýza přístupů k tématice Green ICT v IT společnostech operujících na českém trhu

Název práce: Analýza přístupů k tématice Green ICT v IT společnostech operujících na českém trhu
Autor(ka) práce: Targa, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Současná ekonomická krize, neustálý vývoj nových technologií a rychlejší globalizace mají za následek nejrůznější změny v organizacích po celém světě. Jednou z těchto změn jsou i úvahy o trvale udržitelném rozvoji a vlivu jednotlivých společností na tuto sféru. Tyto organizace se čím dál tím více danou problematikou zabývají a stávají se v turbulentně se vyvíjející globální ekonomice více konkurenceschopné. V tomto ohledu hledají cesty, jak přispívat k celkově udržitelnému rozvoji, a jednou z těchto cest se stává i trvale udržitelné IT v podniku se zaměřením na oblast Green ICT. Jedním z cílů této diplomové práce je přiblížit problematiku Green ICT, a to zejména jakým způsobem zapadá do konceptu celkově udržitelného rozvoje a co vše si lze pod tímto pojmem představit. Nejprve je v této práci vymezen samotný pojem Green ICT a následně je popsán přístup k uvedené problematice u společností z různých oborových odvětví a všech velikostí. K tomuto účelu jsou využity již provedené průzkumy celosvětově známých organizací a dále se tato práce zaměřuje na 2 nejvýznamnější nadnárodní IT společnosti, které významnou měrou ovlivňují český trh s dodávkami ERP systémů. V této části je poté detailněji specifikováno na jaké oblasti se tyto organizace zaměřují a jakých výsledků v této oblasti dosáhly. Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav problematiky Green ICT u tuzemských IT společností. Pro tyto účely bylo provedeno šetření, které zmapovalo vnímání dané problematiky u dodavatelů ERP řešení na českém trhu. Z takto získaných údajů byla následně provedena analýza a celkové zhodnocení stavu. Tato práce taktéž poskytuje měřítko pro hodnocení úrovně vyspělosti v oblasti Green ICT. Pro ilustraci bylo využito hodnocení dvou nadnárodních společností v porovnání se třemi tuzemskými.
Klíčová slova: průzkum Green ICT; úroveň vyspělosti; trvale udržitelný rozvoj; Green ICT; trvale udržitelné ICT; green computing
Název práce: Green ICT analysis in IT companies operating on the czech market
Autor(ka) práce: Targa, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Recent economical crises, constant development of new technologies and faster globalisation cause different changes in all organisations all over the world. One of these changes are also different considerations about suistainable development and the impact different companies have. Those organisations are getting more and more involved into this topic and become more competitive within quickly developing global economics. They look for the ways how to contribute to suistainable development. One of the ways is also suistainable IT in a company focused on Green ICT. The aim of this thesis is to describe Green ICT, how it matches with suistainable development and what are the areas it covers. Firstly, the thesis contains an explanation of what Green ICT is. Secondly it focuses on the approach to this issue in different companies of different sizes in different industries. To achieve this aim, there are used different surveys from worldwide known companies. In the next part this thesis deals with two most important global IT companies, that significantly influence supply of ERP systems to the Czech market. This part specifies the areas covered by above mentioned companies and their main achievements. The main goal of this thesis is to analyze current state of Green ICT within local market. To achieve this goal, there was taken a survey focusing on Green ICT perception at ERP suppliers on the Czech market. Data from this survey were then analysed and evaluated. This thesis also provides a measuring scale for evaluation of Green ICT level. To demonstrate this, there were two global companies evaluated compared to three local companies evaluation.
Klíčová slova: Green ICT; Green ICT research; sustainable ICT; sustainable developement; maturity level; green computing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2011
Datum podání práce: 14. 12. 2011
Datum obhajoby: 31. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33011/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: