Praktické rozdíly při ocenění podniku tržní hodnotou, value in use a pro cenové jednání

Název práce: Practical differences in business valuation using the market value, value in use and the value for price negotiations
Autor(ka) práce: Vlček, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hlaváč, Jiří
Oponenti práce: Maříková, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to explain the basic characteristics of valuation method in practice use. The first chapter is about basic character of each method of valuation and factors which influence its applicability. The second chapter mentions estimation of market value/appraisal, includes affecting factors. Then, the third and fourth parts aim to comparing these appraisals (market. vs. price bargaining, subjective and objective, complex appraisal) and price formation for price bargaining in the Czech a EU market. Chain of model facets in appraisal is demonstrated by fair example in the fifth part. Mainly prefeasibility appraisal and bargaining based on the categories of value are followed. These entire complexes comparing of advantages and disadvantages of each category of value with a focus on valuation methods, in particular the consequences of their use are gone to conclusion of my thesis. At the very end of the thesis there are the main points of practical differences and their benefits to it and their contributions summarized.
Klíčová slova: The reference median; Market data and objectiveness; Market value; The market comparisons; Discounted cash flow method; Value multiples - EBIT/EBITDA; The price negotiations; The subjective value; Critical values; Value in use
Název práce: Praktické rozdíly při ocenění podniku tržní hodnotou, value in use a pro cenové jednání
Autor(ka) práce: Vlček, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hlaváč, Jiří
Oponenti práce: Maříková, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je objasnit základní charakteristiky praktického využití a rozdíly jednotlivých způsobů ocenění. V první kapitole uvádím obecnou charakteristiku zkoumaných kategorií hodnot a faktory ovlivňující jejich použitelnost. Druhá kapitola se zabývá odhadem tržní ceny a faktory, jež ji ovlivňují. Další, pořadově třetí a čtvrtá, část mé práce je zaměřena na porovnání uváděných metod ocenění (tržní vs. cenová jednání, subjektivní a objektivizovaná, komplexní hodnota) a na tvorbu ceny pro cenová jednání v podmínkách českého a evropského trhu. Sled příkladných aspektů ocenění je ukázán v páté kapitole na praktickém příkladu. Zde jsou sledována zejména předběžná ocenění na základě jednotlivých kategorií hodnot. Předchozí srovnávání výhod a nevýhod u jednotlivých kategorií hodnot se zaměřením se na metody ocenění, zejména na důsledky jejich použití, vyúsťuje v samotný závěr mé práce, kde jsou vytyčeny stěžejní body praktických rozdílů a jejich přínosy.
Klíčová slova: Tržní data a objektivita; Tržní hodnota; Tržní porovnání; Multiplikátor hodnot - EBIT/EBITDA; Subjektivní hodnota; Hraniční hodnoty; Value in use; Referenční medián; Cenové jednání; Metoda diskontovaných peněžních toků

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 10. 2010
Datum podání práce: 15. 1. 2012
Datum obhajoby: 31. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28521/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: