Studie proveditelnosti podnikání malé maloobchodní firmy

Název práce: Studie proveditelnosti podnikání malé maloobchodní firmy
Autor(ka) práce: Drugda, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Jánský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce popisuje dílčí aspekty maloobchodního podnikání malé společnosti, na které nahlíží teoretickými poznatky z podnikání velkých maloobchodních společností. Předkládá strategii podnikání prodejny oděvů v Praze s inovativním obchodním modelem, hodnotí její vnější prostředí a jeho vliv na podnikání v oboru, popisuje postupy řízení dílčích oblastí provozu a hodnotí jeho proveditelnost s využitím analýzy bodu zvratu a předpovědi peněžních toků na základě zvolených kritérií.
Klíčová slova: proveditelnost; maloobchod; malý podnik
Název práce: Feasibility study of a small retail enterprise
Autor(ka) práce: Drugda, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Jánský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis describes the individual aspects of retail entrepreneurship of a small enterprise using the knowledge of large retail entrepreneurs. It introduces the business strategy of a clothing retail shop in Prague with an innovative business model, evaluates the external environment of the enterprise and its influence on the industry, outlines the procedures for managing specific areas of the operation and evaluates the feasibility of the enterprise utilizing a break even analysis and a cash flow forecast based on predefined criteria.
Klíčová slova: small enterprise; retail; feasibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2009
Datum podání práce: 29. 6. 2011
Datum obhajoby: 1. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21173/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: