Social Guerilla marketing

Název práce: Social Guerilla marketing
Autor(ka) práce: Hejkalová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá social guerilla marketingem a jejím cílem je analyzovat vybrané kampaně a následně zhodnotit vhodnost guerilla marketingu pro sociální problematiku. Teoretická část popisuje marketingové komunikace a nové trendy v oslovení zákazníků, včetně guerilla marketingu, a dále sociální marketing a social guerilla marketing. Praktická část obsahuje výzkum trhu guerillových kampaní. Vybrané kampaně jsou nejprve představeny a následně analyzovány. Na závěr je zhodnocena vhodnost využití této formy komunikace v oblasti sociálních problémů a jsou navržena doporučení do budoucna.
Klíčová slova: neziskové organizace; komunikace; sociální marketing; guerilla marketing
Název práce: Social guerrilla marketing
Autor(ka) práce: Hejkalová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the social guerrilla marketing and its aim is to analyze the social guerrilla campaigns and to evaluate the suitability of the guerilla marketing for the social issues. The theoretical part describes marketing communications, new trends in communication, including guerrilla marketing, and also social marketing and social guerrilla marketing. The practical part includes the market research of guerrilla campaigns. The chosen campaigns are introduced and afterwards analyzed. Lastly, the suitability of this form of communication for the social issues is evaluated and the recommendations for future are suggested.
Klíčová slova: communication ; nonprofit organizations; guerrilla marketing; social marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2011
Datum obhajoby: 2. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32466/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: