Možnosti poskytování služeb veřejné správy pomocí metodiky ITIL

Autor práce:
Platil, Josef
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pavlíček, Antonín
Osoba oponující práci:
Ing. Muknšnábl,

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti poskytování služeb veřejné správy pomocí metodiky ITIL
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl zodpovědět otázku, zda je možné poskytovat veřejnou správu jako službu a jak k tomu lze použít metodiku ITIL. Práce je rozdělena do tří částí. V první části diplomové práce je rozebrána teorie správy, vysvětleny základní pojmy, uvedena stručná historie a vývoj veřejné správy na území České republiky až do současnosti a v krátkosti je představen očekávaný vývoj v nejbližší budoucnosti. Druhá část vysvětluje metodiku ITIL jako de facto standard jak řídit IT. Obsahuje životní cyklus služby, a to počínaje požadavkem zákazníků na službu, přes vytvoření strategie služeb, návrh služeb, přechodu služeb, provozu služeb, konče fází neustálého zlepšování služeb. Ve třetí části je představena koncepce PAIL jako obdoba metodiky ITIL. Odebráním "IT" z metodiky "ITIL" vzniká "IL", tedy knihovna dobré praxe, kde je předložen návod jak poskytovat obecně jakoukoli infrastrukturu formou služby. Podstata této metodiky, ono "IL", je obohacena o specifika veřejné správy "PA", z čehož tak vznikne metodika "PAIL" jako "knihovna infrastruktury veřejné správy". Návrh PAIL zohledňuje odlišnost veřejné správy a poskytování IT, přesto obě metodiky vycházejí ze stejných principů řízení poskytování služeb. Jako příklad možné implementace PAIL ve veřejné správě je ukázáno uplatnění konceptu metodiky na příkladu jednotného kontaktního místa veřejné správy "Public Service Desk".
Klíčová slova:
PASM; řízení služeb; ITSM; PA CIO; PAIL; služba; veřejná správa; Public Service Desk; veřejné služby; správa; ITIL

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra systémové analýzy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti poskytování služeb veřejné správy pomocí metodiky ITIL
Překlad názvu:
Possibilities of providing services of Public Administration using ITIL best practices
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis aims to answer a question whether it is possible to provide public administration as a service and how can ITIL be used. The thesis is divided into three parts. In the first part of the thesis the theory of management is broken down, the basic concepts are explained and a brief history of the development of public administration in the Czech Republic to the present as well as briefly introducing the expected developments in the near future. The second part of the thesis explains the ITIL framework as the de facto standard for IT management. This Includes the life cycle services, starting with the requirements of customer service through service strategy, service design, service transition, service operation and the ending stages of continuous service improvement. Third section introduces the concept of PAIL as an analogy to the ITIL methodology. Removing the "IT" from "ITIL" makes an "IL", an infrastructure library of good practice, where we find instructions on how to provide, generally, any form of infrastructure services. The essence of this methodology, it the "IL", featuring the specifics of public administration "PA", thus arises as the methodology "PAIL", a " public administration infrastructure library". The design of PAIL takes into account the differences between public administration and providing IT services, however the two methodologies are based on the same principles of service management. As an example of possible implementation in public administration PAIL shows the applicability of the methodology on the example of a single point of contact for the public administration called the "Public Service Desk".
Klíčová slova:
PASM; Service Management; ITSM; Public Service; Service; Administration; Public Service Desk; PAIL; Public Administration; PA CIO; ITIL

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Systems Analysis

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2011

Datum podání práce:
1. 12. 2011

Datum obhajoby:
02.02.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30507_xplaj00.pdf [1,05 MB]

Oponentura:
23579_Ing. Muknšnábl.pdf [531,37 kB]

Hodnocení vedoucího:
30507_pavlant.pdf [531,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30507/podrobnosti