Možnosti poskytování služeb veřejné správy pomocí metodiky ITIL

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Možnosti poskytování služeb veřejné správy pomocí metodiky ITIL
Autor práce:
Platil, Josef
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavlíček, Antonín
Osoba oponující práci:
Ing. Muknšnábl,
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl zodpovědět otázku, zda je možné poskytovat veřejnou správu jako službu a jak k tomu lze použít metodiku ITIL. Práce je rozdělena do tří částí. V první části diplomové práce je rozebrána teorie správy, vysvětleny základní pojmy, uvedena stručná historie a vývoj veřejné správy na území České republiky až do současnosti a v krátkosti je představen očekávaný vývoj v nejbližší budoucnosti. Druhá část vysvětluje metodiku ITIL jako de facto standard jak řídit IT. Obsahuje životní cyklus služby, a to počínaje požadavkem zákazníků na službu, přes vytvoření strategie služeb, návrh služeb, přechodu služeb, provozu služeb, konče fází neustálého zlepšování služeb. Ve třetí části je představena koncepce PAIL jako obdoba metodiky ITIL. Odebráním "IT" z metodiky "ITIL" vzniká "IL", tedy knihovna dobré praxe, kde je předložen návod jak poskytovat obecně jakoukoli infrastrukturu formou služby. Podstata této metodiky, ono "IL", je obohacena o specifika veřejné správy "PA", z čehož tak vznikne metodika "PAIL" jako "knihovna infrastruktury veřejné správy". Návrh PAIL zohledňuje odlišnost veřejné správy a poskytování IT, přesto obě metodiky vycházejí ze stejných principů řízení poskytování služeb. Jako příklad možné implementace PAIL ve veřejné správě je ukázáno uplatnění konceptu metodiky na příkladu jednotného kontaktního místa veřejné správy "Public Service Desk".
Klíčová slova:
PASM; řízení služeb; ITSM; PA CIO; PAIL; služba; veřejná správa; Public Service Desk; veřejné služby; správa; ITIL

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 2. 2011
Datum podání práce:
1. 12. 2011
Datum obhajoby:
02.02.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30507_xplaj00.pdf [1,05 MB]
Oponentura:
23579_Ing. Muknšnábl.pdf [531,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
30507_pavlant.pdf [531,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30507/podrobnosti