Řízení kvality klientských dat

Název práce: Řízení kvality klientských dat
Autor(ka) práce: Vacek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slánský, David
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V současné době, kdy se řada firem zpamatovává z proběhnuté krize, dochází na trhu k silným konkurenčním bojům -- bojům o zákazníky. Uvažujeme-li například trh s finančními produkty, je tento poměrně saturován. Většina lidí má nějaký finanční produkt často již v prvních týdnech po narození. Každý z nás je pojištěn (často ne jednou, ani u jedné společnosti), většina má alespoň běžný bankovní účet. Abychom mohli těchto produktů využívat, je potřeba, aby o nás měly pojišťovny, banky a další instituce potřebné informace. Jak jde čas, měníme nastavení těchto produktů, měníme samotné produkty, pořizujeme si nové, sestavujeme si jejich portfolia, přecházíme ke konkurenčním institucím, mění se i obsluhující zaměstnanci a poradci. Všechny tyto úkony a operace znamenají nová data (nebo při nejmenším jejich změny). Každá naše akce v této oblasti zanechává datovou stopu v informačních systémech poskytovatelů finančních služeb, kteří se různými metodami snaží tato data zpracovat a využít pro dosažení vyššího zisku. Z pohledu individuální společnosti je zákazník (v tomto případě osoba, která má nějaký produkt u konkrétní společnosti alespoň historicky) veden často, bohužel, právě z důvodu změn a dalších okolností, i vícekrát, tedy jako několik osob. Důvodů, proč tomu tak je, je celá řada a jsou v praxi obecně známé (řada z nich je jmenována v teoretické části). Jedním z těch hlavních příčin je fakt, že datová kvalita prostě nebyla dříve prioritou. To však dnes již není pravdou a jedním z faktorů úspěšného vytěžování portfolia klientské základny je právě úroveň kvality informací, které o nich společnosti vedou. V praxi vzniká řada metodik řízení kvality dat, avšak zkušeností s jejich zaváděním je stále málo (nejen na lokálním českém trhu). Tyto zkušenosti jsou velmi ceněny a na takové projekty však drtivá většina interních IT oddělení nemá znalostní ani kapacitní dispozice. Zde vzniká velká příležitost pro firmy, jež využívají akumulovaného know-how projektů, které se v jednotlivých společnostech provádí s nízkou frekvencí -- firmy věnující se poradenství v oblasti výkonnosti a technologií. Jednou takovou společností je KPMG, Česká republika s.r.o., díky spolupráci s ní vznikla tato práce. Co je tedy účelem práce a oblastí, kterou pokrývá? Účelem je popsat právě jeden takový projekt analýzy a implementace určitých nástrojů a metodik datové kvality v reálné společnosti. Hlavní výstup pak tvoří podpůrný metodický rámec a zároveň nástroj, který manažerům usnadní řízení projektů, které řeší právě datovou kvalitu.
Klíčová slova: Data Governance; Datová kvalita; Business Intelligence
Název práce: Client data quality management
Autor(ka) práce: Vacek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Slánský, David
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
There are series of competition battles emerging in present day while companies are recovering from last economic crisis. These battles are for customers. Take financial market for example -- it's quite saturated. Most of people do have some financial product since their birth date. Each one of us has insurance and most of us have at least standard banking account. It is imperative that insurance companies, banks and such firms have needed information about ourselves, for us to be allowed the use of these products. As the time passes we change the settings of these products, we change products themselves, buy new ones, set their portfolios, go to competition, even employees and financial advisors who take care of us do change over time. All of the above means new data (or a change, to say at least). Our every action specified leaves a digital footprint in the information systems of financial services providers who then try to process these data and use them to raise the profit using various methods. From the individual company's point of view is customer (in this case a person who has at least one product historically) unfortunately tracked multiple times due to the above changes, so this person actually seems like multiple persons instead of one. There are many reasons behind this and they are well known in common practice (Many of them are named in theoretical part). One of the main reasons for this is a fact that data quality was not a priority in past. However, this is not the case of present day and one of the success factors when it comes to spoiling client base portfolio is the level of quality of information that are tracked by companies. Several methodologies for data quality governance are being created and defined nowadays, although there is still lack of knowledge of their implementation (not just in the local Czech market). These experiences are well prized but most of internal IT departments are facing lack of knowledge and capacity dispositions. This is where great opportunity emerges for companies that use accumulated know-how from various projects that are not quite frequent in individual firms. One of such company is KPMG, Czech republic, LLC., thanks to which this work was created. So, what is the purpose and field of knowledge that is covered on the pages following? The purpose is to describe one such project concerning analysis and implementation of chosen tools and methodologies of data quality in real company. Main output is represented by a supporting framework as well as a tool that will help managers cease administration and difficulties when managing projects that concern data quality.
Klíčová slova: Data Quality; Data Governance; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2011
Datum obhajoby: 3. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32996/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: