Konflikt mezi podporou biopaliv a potravinovou bezpečností

Název práce: Konflikt mezi podporou biopaliv a potravinovou bezpečností
Autor(ka) práce: Vyhnalová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílková, Jiřina
Oponenti práce: Pělucha, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Podpora biopaliv se v posledních letech zvyšuje a vedla k nárůstu jejich produkce. Biopaliva se pěstují na půdě spolu se zemědělskými plodinami, a proto dochází ke zvyšování konkurence o půdu. Ceny potravin rostou a dochází ke zhoršování potravinové bezpečnosti. Hypotézou práce je, že jednotlivé země i mezinárodní organizace přijímají opatření, které směřují k zajištění potravinové bezpečnosti. Cílem práce je analyzovat intervence reagující na dopady podpory biopaliv ve vybraných zemích. Hypotéza práce se potvrdila. Státy přistupují k opatřením, které vedou k zajištění potravinové bezpečnosti. Rozvinuté země zvyšují finanční dary humanitárním institucím a podporují rozvoj biopaliv druhé generace, která není konkurenční s výrobou potravin. Rozvojové země přistupují například ke zvyšování exportních cel potravin, nebo k zákazům exportu potravin, snižování dovozních cel potravin a snižování daní uvalených na potraviny. Některé rozvojové země se rozhodly jít cestou potravinové soběstačnosti.
Klíčová slova: Zemědělské plodiny; Půda; Biopaliva; Potravinová bezpečnost
Název práce: Conflict between biofuels support and food security
Autor(ka) práce: Vyhnalová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílková, Jiřina
Oponenti práce: Pělucha, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In recent years biofuels support is on the rise and is leading to rise in their productions. Biofuels are produced on land with agricultural products that is why there is rising land competition. Food prices are rising fast and food security is deteriorating. Hypothesis is that countries and international organizations are introducing measuress to guarantee food security. The aim of the thesis is to analyze interventions that respond to impacts of biofuel support in selected countries. The hypothesis is right. States are introducing measures to guarantee food security. Developed states give more financial donations to humanitarian institutions and support development of second generation biofuels that is not competitive with food production. Developing states implement for example increasing food export duties or prohibition of food exports, reducing food import duties and reducing tax levy on food. Some developing states have decided for food safeguarding.
Klíčová slova: Agricultural products; Biofuels; Land; Food security

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2011
Datum podání práce: 1. 1. 2012
Datum obhajoby: 2. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32178/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: