Analýza nákladové efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti na Mostecku se zaměřením na rekvalifikace

Název práce: Analýza nákladové efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti na Mostecku se zaměřením na rekvalifikace
Autor(ka) práce: Faltysová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje trh práce na Mostecku, který se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností. Po teoretických východiscích, strukturální analýze nezaměstnanosti a jejím vývoji zkoumá nerovnováhu trhu práce, a to jak na straně nabídky (zaměřuje se na aktivní politiku zaměstnanosti, zejména na rekvalifikace), tak poptávky (z pohledu největších zaměstnavatelů pomocí místního šetření). Cílem práce je analýza nákladové efektivnosti alokovaných prostředků do rekvalifikačních programů se zaměřením na jejich návratnost, která je ilustrována na modelových situacích a poté na situaci průměrné. Na základě zjištěných výsledků hodnotí pravdivost hypotézy, že aktivní politika zaměstnanosti je z dlouhodobého hlediska pro stát i zaměstnance výhodnější než pasivní politika zaměstnanosti. V práci jsou využity statistické metody, metoda porovnání, situační analýza a dotazník.
Klíčová slova: rekvalifikace; aktivní politika zaměstnanosti; míra nezaměstnanosti; nezaměstnanost
Název práce: The cost analysis of the efficiency of the active employment policy (especially retraining) at the region Most
Autor(ka) práce: Faltysová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis analyses a labour market at the region Most that has high unemployment rate. After the theoretical basis, the structural analysis of unemployment and its development thesis researches disequilibrium of the labour market both on the side of supply (active employment policy particularly retraining) and demand (the biggest employers in the area). The goal of the thesis is the cost analysis of the efficiency allocated resources into retraining programme particularly into its returns. It is illustrated on model situations and then on the average situation. According to the results it is appraised the truth of the hypothesis that active employment policy is advantageous for state and employers than passive employment policy in the long period. Thesis uses statistic models, comparison, situation analysis and questionnaire.
Klíčová slova: unemployment; retraining; active employment policy; unemployment rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 6. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27825/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: