Řízení úvěrového rizika v českých bankách

Název práce: Řízení úvěrového rizika v českých bankách
Autor(ka) práce: Čedíková, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: Zetek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem mé práce je úvěrové riziko v prostředí českých bank. Tvoří ji pět kapitol. V první se věnuji popisu základních rizik, kterým jsou banky vystaveny. Další část je věnována samotnému úvěrovému riziku a jeho řízení, které zahrnuje stanovení úvěrové politiky a také samotný proces úvěrování. S touto problematikou také souvisí zajištění, které v širším slova smyslu zahrnuje i tvorbu opravných položek a rezerv. Ve třetí části popisuji úvěrové deriváty, prostřednictvím kterých lze snížit úvěrové riziko. S tímto tématem úzce souvisí proces sekuritizace a jejích produktů. Čtvrtá kapitola se věnuje regulaci jako v dnešní době nezbytné součásti bankovního sektoru, se zaměřením na Basel II. a jeho části věnující se úvěrovému riziku. V závěrečné části popisuji přístup jedné z největších českých bank k úvěrovému riziku. Jedná se o Českou spořitelnu, která v roce 2010 poskytla největší objem úvěrů.
Klíčová slova: sekuritizace; úvěrové deriváty; Basel II; úvěrová analýza; úvěrová politika; úvěrové riziko; zajištění
Název práce: The credit risk management in the Czech banks
Autor(ka) práce: Čedíková, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Půlpánová, Stanislava
Oponenti práce: Zetek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Subject of my thesis is a credit risk in the czech banking environment. It consists of five chapters. First one contains description of basic risks banks are exposed to. The next one addresses the credit risk itself and its management, including determination of credit policy and the process of credit granting. Related to this topic is hedging, in broader sense also including provisioning and reserves creation. Third chapter is about credit derivatives, via which the credit risk can be reduced. Closely related to this topic is a securitisation process and it's products. Fourth chapter deals with regulation, which is an essential part of the banking sector nowadays. I focus primarily on Basel II and its credit risk part. In the final chapter I describe credit risk management of one of the biggest czech banks, Ceska sporitelna, which granted most credits in 2010.
Klíčová slova: securitization; collateral; credit analysis; credit policy; credit derivates; credit risk; Basel II

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2010
Datum podání práce: 1. 2. 2012
Datum obhajoby: 8. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35271/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: