Klastrová politika jako součást regionalní inovační politiky

Název práce: Klastrová politika jako součást regionalní inovační politiky
Autor(ka) práce: Beranová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Macháček, Jaroslav
Oponenti práce: Váchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá otázkou, zda je klastrová politika realizovaná v Moravskoslezském kraji vhodnou součástí regionální inovační politiky a zda je v jejím kontextu správně zacílena. To znamená, zda se její dopady projevují především v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, nebo naopak v oblastech, které mohou hraničit s narušováním hospodářské soutěže (činnost klastrových organizací v oblasti společných nákupů, zastupování společných zájmů apod.), a zda její opatření přispívají k odstraňování inovačních bariér, kterým čelí podniky, pokud nemají dostatečné vazby na další subjekty (např. chybějící partner pro spolupráci, nízká důvěra, chybějící technické vybavení, chybějící know-how), nebo těch inovačních bariér, na které mají být zacíleny jiné nástroje inovační politiky (např. problémy s financováním inovačních projektů). Odpověď na tyto otázky byla získána pomocí dotazníku distribuovaného členům moravskoslezských klastrových organizací. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, že členové klastrových organizací vidí největší přínos činnosti své klastrové organizace v oblasti networkingu a informací a v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a pociťují největší zlepšení v případě problémů s chybějícím partnerem pro spolupráci, s chybějícím obchodně-marketingovým know-how a s důvěrou. Na základě studia systému podpory a strukturovaných rozhovorů s klastrovými manažery však byly mimo jiné vysloveny pochybnosti ohledně zajištění dopadu na "přirozené" klastry. Na základě těchto poznatků se jeví jako vhodné podporu klastrů na národní i regionální úrovni v zásadě zachovat, ale je třeba dále zkoumat, zda činnost klastrových organizací skutečně podporuje "přirozené" klastry, jaký je její dopad na inovativnost a konkurenceschopnost podniků a regionu a jaká je finanční efektivita poskytované podpory.
Klíčová slova: Moravskoslezský kraj; Inovační politika; Klastrová politika
Název práce: Cluster Policy as a Part of Regional Innovation Policy
Autor(ka) práce: Beranová, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Macháček, Jaroslav
Oponenti práce: Váchová, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objective of this thesis has been to answer the question, whether the cluster policy in the Moravian-Silesian Region is a proper part of the regional innovation policy and whether it is properly targeted within the context of the regional innovation policy. In other words whether there is an impact of cluster policy on research, development and innovation, or vice-versa on the fields that can eventually be considered harmful to the fair competition (e.g. activity of the cluster organisations in the field of joint procurement and enforcing of joint interests); and further whether the cluster policy measures contribute rather to dissolving of innovation barriers caused by lack of contact with the other companies and institutions (e.g. missing cooperation partner, low level of trust, missing technical equipment, missing know-how), or to dissolving innovation barriers which should be targeted by other means of the innovation policy (e.g. problems with financing of the innovation projects). An attempt to answer the questions was made in a survey among the members of the Moravian-Silesian cluster organisations. The results of the survey have confirmed the assumption, that the members of the cluster organisations see the activities in the field of networking and information and research, development and innovation as the most beneficial and that they have experienced the highest improvement in dissolving the following innovation barriers: missing cooperation partner, missing business related know-how and low level of trust. However, after a thorough analysis of the policy system and conduction of several structured interviews with the cluster managers, doubts concerning the impact on the "natural" clusters were stated. Based on these findings the further cluster promotion at the national and regional level proves to be eligible, but further research is necessary to examine, whether the activities of the cluster organisations really promote the "natural" clusters, what impact on the innovativeness and competitiveness they bring and whether the promotion is economically efficient.
Klíčová slova: Moravian-Silesian Region; Cluster Policy; Innovation Policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2007
Datum podání práce: 29. 5. 2008
Datum obhajoby: 8. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16608/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: