SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI ŽELEZNÝ BROD

Název práce: SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI ŽELEZNÝ BROD
Autor(ka) práce: Chuchlíková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Granja, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je vytvořit SWOT analýzu sociálních služeb v obci Železný Brod, zmapovat tak nedostatky v této oblasti, možnosti zlepšení či rizika budoucího vývoje. Pojem sociální služby je zde používán v širším smyslu a do analýzy jsou tak zahrnuty i služby, které se sociálními službami úzce souvisejí. Vzhledem k demografické analýze regionu, která vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje, je SWOT analýza zaměřena na tři hlavní cílové skupiny. Jedná se o seniory, nezaměstnané a rodiny s dětmi předškolního věku. Pro tvorbu objektivní SWOT analýzy jsou v práci zpracovány informace od poskytovatelů služeb i od obyvatel dané obce prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledkem je kromě souhrnné SWOT analýzy i zjištění, v jakých oblastech by mohli působit soukromí poskytovatelé ziskového či neziskového charakteru.
Klíčová slova: sociální služby; plány rozvoje sociálních služeb; SWOT analýza
Název práce: SWOT analysis of social services in municipality Železný Brod
Autor(ka) práce: Chuchlíková, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Oponenti práce: Granja, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to make SWOT analysis of social services in municipality Železný Brod, point out deficiencies in this area, possibilities for improvement or danger of future evolution. Conception of social services has wider sense in this work. Services, which nearly communicate with social services, are included as well. Because of demographic analysis of the region, which is taken over from Medium-term plan of development of social services in The Liberec Region, SWOT analysis has three main target groups of inhabitants -- seniors, unemployment people and families with children at the pre-school age. There is used information from providers of social services as well as from inhabitants of municipality through interviews. The aim of this work is not only aggregate SWOT analysis. Outcome is also to find out, which area of social services could private sector (profit or non-profit) operate in.
Klíčová slova: plans of development of social services; SWOT analysis; social services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2011
Datum podání práce: 13. 5. 2011
Datum obhajoby: 7. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30391/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: