Možnosti finančního zajištění ve stáří

Název práce: Možnosti finančního zajištění ve stáří
Autor(ka) práce: Zemanová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Zámečník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá důchodovým systémem v České republice, který je postaven na dvou pilířích. První pilíř tvoří povinné základní důchodové pojištění, které zabezpečuje více než 94 % z příjmů dnešních důchodců. Druhý pilíř tvoří především dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem a některé produkty životního pojištění. Vzhledem k aktuálnímu nastavení důchodového systému, založeném téměř výhradně na průběžném financování (PAYG), jenž je však výrazně demograficky závislé, bude tento poměr dlouhodobě neudržitelný. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit orientační výši důchodů pro různé příjmové skupiny a s tím související pokles příjmů s ohledem zejména na aktuální změny, které jsou platné od října 2011. Stěžejní část práce je následně zaměřena na možnosti soukromého spoření v rámci třetího doplňkového pilíře, se zaměřením na vývoj vybraných ukazatelů v PPSP a výpočet výše doživotní penze.
Klíčová slova: Penzijní připojištění; Důchodová reforma; Důchod
Název práce: Options for financial security in one´s old age
Autor(ka) práce: Zemanová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Zámečník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis inquires into the system of retirement pensions in Czech Republic which is based on two pillars. The first pillar comprises of mandatory elemental pension insurance which provides for over 94 % of incomes of today's retirees. The second pillar mainly comprises of additional voluntary retirement insurance with benefits and some products of life insurance. Considering actual setting of the pensions system based almost solely on pay as you-go funding (PAYG), though substantially demographically reliant, this situation won't be sustainable in the long term. The main goal of the diploma thesis is to find out approximate retirement pension income for different groups based on different amount of wages and connected drop in income especially considering actual changes which are in effect since October 2011. The crucial part of the thesis is subsequently focused on options for private saving through the third complementary pillar with concentration on development of selected indicators in additional retirement insurance with benefits and calculation of the amount of lifelong pension.
Klíčová slova: Supplementary pension insurance; Retirement pension; Pension reform

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2011
Datum podání práce: 28. 2. 2012
Datum obhajoby: 9. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32817/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: