Alternativní způsoby řešení sporů v obchodních závazkových vztazích

Název práce: Alternativní způsoby řešení sporů v obchodních závazkových vztazích
Autor(ka) práce: Šteflová, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotoučová, Jiřina
Oponenti práce: Pavlok, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem alternativního řešení sporů (ADR) v obchodních závazkových vztazích. Jejím cílem je vymezit pojem alternativního řešení sporů a porovnat přístupy k úpravě mini-trialu a mediace. První část práce obecně uvádí do problematiky, seznamuje s pojmem ADR a jeho základními charakteristikami. Poukazuje na výhody a nevýhody, které může řešení sporů prostřednictvím ADR přinést a představuje instituce, které působí v oblasti ADR. V této části je také pozornost věnována rozhodčímu řízení a jeho vztahu k ADR. Druhá část práce se zabývá mini-trialem, jehož typické znaky jsou popsány na základě komparace modelových pravidel, která vytvářejí instituce působící v oblasti ADR. Třetí část práce je věnována nejrozšířenější z metod ADR -- mediaci. Pozornost se zaměřuje zejména na vývoj úpravy v Evropské unii, platné právní úpravy v České republice a návrhovanému zákonu o mediaci. V závěru práce je porovnána úprava mini-trialu a mediace a je upozorněno na některá diskutabilní ustanovení navrhovaného zákona o mediaci.
Klíčová slova: obchodní závazkové vztahy; návrh zákona o mediaci; mediace; ADR; Směrnice o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech; rozhodčí řízení; mini-trial; alternativní řešení sporů
Název práce: Alternative dispute resolution methods in business relationships
Autor(ka) práce: Šteflová, Iva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotoučová, Jiřina
Oponenti práce: Pavlok, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on alternative dispute resolution (ADR) in business relationships. The goal of thesis is to determine the term of alternative dispute resolution and to compare different approaches to regulation of mini-trial and mediation. The first part of thesis presents the term ADR and identifies its key characteristics. It points out the advantages and disadvantages of ADR and introduces institutions which concern with ADR. The attention is also aimed on arbitration and its relation to ADR. The second part of thesis deals with mini-trial. The description of its features is based on comparison of model rules provided by institutions which concern with ADR. The third part of thesis is focused on the most expanded method of ADR -- mediation. The attention is aimed at regulation trend within the European Union, legislation in the Czech Republic and Mediation Act Proposal. Closing part compares regulation of mini-trial and mediation and points out some of the debatable provisions of the Mediation Act Proposal.
Klíčová slova: business relationship; mini-trial; mediation; ADR; alternative dispute resolution; Directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters; arbitration; Mediation Act Draft

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 5. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 9. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26426/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: