Aplikování kvantitativních metod na teorii hospodářských cyklů rakouské ekonomické školy

Název práce: Aplikování kvantitativních metod na teorii hospodářských cyklů rakouské ekonomické školy
Autor(ka) práce: Kaláb, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Miroslav
Oponenti práce: Janíčko, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce analyzuje rakouskou teorii hospodářských cyklů. Tato teorie popisuje příčiny, které způsobují cyklicky se opakující výkyvy ekonomické aktivity. Její základy jsou vystavěny na rakouské teorii kapitálu. Hlavním cílem práce je tyto příčiny identifikovat a na jejich bázi vystavět model. Tento model se pokouší zachytit vliv vysvětlujících proměnných na strukturu výroby podle Hayekova trojúhelníku. Vychází přitom ze vzorku měsíčních dat Spojených států amerických z období 1. 1. 1977 až 1. 4. 2011. Data byla testována pomocí lineárního regresního modelu. Výstup z modelu některé proměnné potvrdil a je tedy v souladu s rakouskou teorií hospodářských cyklů. Přesto však existuje celá řada problémů spojená s aplikováním tohoto ekonometrického modelu na teorii, jejíž představitelé důsledně odmítali zavádění matematických metod do ekonomické vědy
Klíčová slova: lineární regrese; empirický výzkum; rakouská teorie hospodářského cyklu
Název práce: Applied quantitative methods of Austrian Business Cycle Theory
Autor(ka) práce: Kaláb, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Miroslav
Oponenti práce: Janíčko, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper analyzes the Austrian theory of business cycles. This theory describes the reasons that cause cyclical fluctuations in economic activity. Its foundations are built on the Austrian theory of capital. The main goal of this paper is to identify these reasons and construct a model based on them. This model attempts to capture the effect of explanatory variables on the structure of production according to Hayek's triangle. This is based on a sample of monthly U.S. data from the period 01/01/1977 to 04/01/2011. Data were tested using a linear regression model. Output from the model confirmed some of the variables as consistent with the Austrian theory of business cycles. However, there are many problems associated with applying this econometric model to the theory, whose leaders consistently opposed the introduction of mathematical methods in economic science.
Klíčová slova: linear regression; empirical examination; Austrian Business Cycle theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2011
Datum podání práce: 3. 1. 2012
Datum obhajoby: 14. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33898/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: