Obsah a struktura webových dokumentů a jejich přístupnost

Název práce: Obsah a struktura webových dokumentů a jejich přístupnost
Autor(ka) práce: Adámek, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pinkas, Otakar
Oponenti práce: Nekvasil, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládáná práce Karla Adámka Obsah a struktura webových dokumentů a jejich přístupnost se zabývá dynamicky se rozvíjejícím, avšak doposud poněkud opomíjeným tématem uživatelské přístupnosti jednotlivých produktů webového designérství. Autor nejdříve v úvodu své studie podává definici jednotlivých pojmů týkajících se přístupnosti webových stránek, poté vymezuje okruh handicapovaných uživatelů Internetu a v modelových situacích se zabývá jejich možnými konkrétními problémy při kontaktu s výše uváděnými aplikacemi. Poté přistupuje k popisu a analýze kompenzačních pomůcek užívaných zdravotně postiženými pří práci s informačními technologiemi a obtížemi, jež z tohoto stavu věcí vyplývají. Dále nás seznamuje s analýzou pravidel webové přístupnosti a na základě mezinárodního srovnání i s konkrétními pokusy o jejich aplikování v různých evropských a světových zemích. Jako příklad jsou uváděny a analyzovány legislativní úpravy v USA, Německu, Austrálii, České republice a dalších státech. Tato analýza se mu poté stává východiskem pro srovnání jednotlivých institucí a organizací, jež se webovou přístupností různorodě zabývají. Výsledky této komparace, včetně objevených nedostatků, pak autorovi slouží jako podklad k formulování zásad algoritmu tvorby ideálně přístupného webu. Autor nás postupně seznamuje se základními kritérii, pojmy a principy, jichž by se měl držet každý, kdo usiluje o maximální přístupnost svého webu. Postupně jsou probírány podmínky a kvality, jako je ovládání, navigace, grafická podoba, obsah webového dokumentu, uživatelské prostředí, zdrojový kód stránky atd., které se podstatnou měrou podílejí na zajištění ideální přístupnosti webu. Tato analýza je završena tezí o důležitosti dosud podceňované implementace přístupnosti k webu v různých organizacích a nárysem její základní organizační struktury a uplatnění v každé firemní kultuře a struktuře. Její součástí jsou i testovací nástroje a metodiky, které autor uplatnil při rozboru vybraných webových stránek ministerstev České republiky s využitím softwarových produktů, jako jsou aplikace Bobby, Cynthia Says, WAWE 3.0 a AccessColor. V neposlední řadě pak rozbor úrovně přístupnosti těchto konkrétních webových domén, ale i výše uváděných testovacích programů autora přivedl na myšlenku vytvoření vlastního testovacího nástroje, jenž by ztělesňoval dosavadní výsledky jeho zkoumání a respektoval závěry, které z nich vyplynuly, a který je také nedílnou součástí této práce na přiloženém CD.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5798/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: