Measurement of the aversion towards risk through the use of the game „Ber nebo neber“

Název práce: Measurement of the aversion towards risk through the use of the game "Ber nebo neber"
Autor(ka) práce: Krkošková, Magdalena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Janíčko, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
I explore the decision-making process of the contestats of the TV game show "Deal or no deal" in Czech version "Ber nebo neber". This decision-making process does not require any further skills or knowledge and it is based on the large stakes and deal or no deal decisions by accepting or rejecting possibility of continuing in the game. Based on the panel data set gathered from real played games, it is possible to determine the risk averse or risk seeking attitude of the contestants. The data set contains 28 episodes, 23 obtained directly from TV Prima and 5 of them from private sources, both between years 2007 and 2008. I assume the contestants under myopic and hyperopic framing and I find the average Arrow-Pratt coefficient of relative risk aversion (RRA). I consider different wealth levels and generally the RRA is lower for hyperopic framing. The differences in RRA may be most explained by the prior losses variable, which pictures the previous duration of the contestant's game.
Klíčová slova: Arrow-Pratt relative risk aversion coefficient; Risk aversion; Decision-making process
Název práce: Measurement of the aversion towards risk through the use of the game „Ber nebo neber“
Autor(ka) práce: Krkošková, Magdalena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Janíčko, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá rozhodovací proces účastníků televizní soutěže "Ber nebo neber". Tento proces k dosažení rozhodnutí nevyžaduje žádné specifické dovednosti nebo znalosti a je založen na širokém spektru možných výher a rozhodnutích, zda-li pokračovat ve hře či ze hry odejít odmítnutím či přijetím bankéřovy nabídky. Je možné určit přístup hráčů k riziku. Z panelových dat získaných z jednotlivých skutečně odehraných dílu televizní soutěže lze zjistit, jestli je hráč averzní k riziku, nebo naopak riziko vyhledávající. Vzorek dat obsahuje celkem 28 dílů, kdy v každém z nich vystupuje jeden finalista. 23 dílů bylo získáno přímo z TV Prima a zbylých 5 pochází ze soukromého zdroje, všechny vysílány mezi lety 2007 a 2008. Uvažuji zde dva typy chování hráčů, hráče hyperopického a hráče myopického a nacházím průměrný Arrow-Pratt koeficient relativní averze k riziku (RRA). Také volím různé hladiny bohatství a na obecně vychází RRA nižší pro hyperopického hráče. Rozdíly v RRA mohou být nejlépe vysvětleny pomocí proměnné předešlých ztrát, která vyjadřuje předešlý průběh hry soutěžícího.
Klíčová slova: Arrow-Pratt koeficient relativní averze k riziku; Rozhodovací proces; Averze k riziku

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2011
Datum podání práce: 1. 1. 2012
Datum obhajoby: 13. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34695/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: