Analýza vlivu míry nezaměstnanosti na pracovní neschopnost

Název práce: Analýza vlivu míry nezaměstnanosti na pracovní neschopnost
Autor(ka) práce: Kuhnová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Houdek, Petr
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo zhodnotit vliv míry nezaměstnanosti a dalších proměnných na pracovní neschopnost v ČR. K tomuto záměru jsem použila panelová data ze všech krajů ČR v letech 2001-2009. Pomocí několika modelů jsem určila, že hospodářská situace má na absentérismus vyšší vliv než zdravotní stav obyvatelstva. Podařilo se prokázat, že pracovní neschopnost v ČR je procyklického charakteru. Pokud stoupne míra nezaměstnanosti o 1 %, počet případů pracovní neschopnosti klesne o 1,13 na 100 pracujících nemocensky pojištěných. Z dalších proměnných zastupujících ekonomickou situaci mají nejvyšší vliv legislativní změny vedoucí ke zpřísnění systému vyplácení nemocenských dávek a náhrady mzdy a průměrná hrubá mzda. Čím je kompenzace vyšší a rozdíl v příjmu nižší, tím větší je motivace nemocných zůstat doma. Ve výzkumu jsem byla omezena délkou časové řady a počtem přístupných dat, závěry proto nemusejí být robustní.
Klíčová slova: zdravotní stav obyvatelstva; hospodářský cyklus; průměrná hrubá mzda; míra nezaměstnanosti; pracovní neschopnost; nemocenské pojištění
Název práce: Analysis of the Effect of Unemployment on Sick leave
Autor(ka) práce: Kuhnová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Houdek, Petr
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work was to evaluate the impact of unemployment and other variables on sick leave in the Czech Republik. For this purpose I used panel data from all regions of the CR between 2001-2009. Using several models, I determined that the economic situation the state has greater influence on absenteeism than the health of the population. It was demonstrate that the inability to work in the CR is procyclical character. If unemployment rises by 1 % the number of cases of sick leave decreases by 1,13 per 100 sickness insured workers. Among other variables representing the economic situation have the highest influence legislative changes leading to a tightening of the payment of sickness benefits and wage compensation and the average gross wage. The compensation is higher and the difference in income is lower, the greater the motivation of patients to stay at home. In the research I was limited to the length of time series and the number of available data, therefore the findings may not be robust.
Klíčová slova: health insurance; economic cycle; average gross wage; unemployment rate; population health; sick leave

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 7. 2011
Datum podání práce: 26. 1. 2012
Datum obhajoby: 13. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32635/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: