Program rekvalifikací a jejich přínosy pro absolventy na Znojemsku

Název práce: Program rekvalifikací a jejich přínosy pro absolventy na Znojemsku
Autor(ka) práce: Hrnčíř, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Szabová, Lucia
Oponenti práce: Vostrovská, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vysoká míra nezaměstnanosti na Znojemsku je diskutovaným problémem tohoto okresu. Ve své práci chci zjistit, jak aktivní politika zaměstnanosti, konkrétně rekvalifikační kurzy, napomáhají zlepšit situaci na tomto lokálním trhu práce. V úvodu práce seznamuji čtenáře se základními pojmy týkající se rekvalifikačních programů a jejich financování. Následně přibližuji znojemský trh práce a možnosti dalšího se vzdělávání, které nabízí Úřad práce ve Znojmě. V poslední části práce se mi daří vyhodnotit možná doporučení plynoucí z dat, které jsem získal pomocí pilotní sondáže provedené s klíčovými zaměstnavateli v okrese. Pomocí analýzy hrubých efektů se snažím potvrdit hypotézu o účinnosti a efektivnosti rekvalifikací v okrese Znojmo, což je zároveň můj hlavní cíl.
Klíčová slova: Trh práce; Rekvalifikace; Nezaměstnanost
Název práce: Retraining program and its benefits for graduates in Znojmo
Autor(ka) práce: Hrnčíř, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Szabová, Lucia
Oponenti práce: Vostrovská, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis discusses the problem of high unemployment rate in the Znojmo district. The focus of this thesis will be to determine how the active labour market policy, specifically retraining courses, are helping to improve the situation in the local labour market. At the beginning of the thesis the reader will be introduced to the basic concepts related to retraining programs and their funding. Then the focus will turn to the labour market of Znojmo and the possibilities of further education that is offered by the Job Centre of Znojmo. The last part of the thesis evaluates recommendations resulting from the data that have been gathered by pilot probing performed with key employers in the district area. By analyzing the gross effects I attempt to prove the hypothesis of efficiency and effectiveness of retraining in the Znojmo disctrict. This is also my main goal.
Klíčová slova: Retraining; Unemployment; Labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2011
Datum podání práce: 24. 1. 2012
Datum obhajoby: 15. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33864/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: