Teorie a praxe sociální politiky Československa v letech 1945-1946

Název práce: Teorie a praxe sociální politiky Československa v letech 1945-1946
Autor(ka) práce: Křivka, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kozmanová, Irena
Oponenti práce: Soběhart, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá sociální politikou Československa bezprostředně po skončení druhé světové války. V první části práce analyzuje ideové zdroje poválečné sociální politiky, jak se formovaly v domácím a zahraničním odboji - soustředí se především na analýzu koncepce obsažené v klíčovém dokumentu "Za svobodu do nové Československé republiky" a koncepcí vzešlých z práce Ministerstva sociální péče v Londýně. Druhá část se prostřednictvím analýzy legislativních norem a práce Ministerstva ochrany práce a sociální péče zabývá konkrétními kroky v oblasti sociální politiky v bezprostředně poválečném období -- soustředí se zejména na otázku, jak ministerstvo překonávalo situaci informačního nedostatku o rozsahu škod a neexistující nebo nedostatečné materiální, personální a systémové zázemí. Poslední, třetí část, následně analyzuje roli sociálních témat ve volební kampani do ústavodárného shromáždění v roce 1946. Práce se opírá o analýzu primárních pramenů z Ministerstva sociální péče v Londýně, Ministerstva ochrany práce a sociální péče a dobového tisku, uložených v Národním archivu v Praze.
Klíčová slova: volby 1946; Sociální politika; Za svobodu do nové Československé republiky
Název práce: Theory and practice of social policy in Czechoslovakia in the years 1945-1946
Autor(ka) práce: Křivka, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kozmanová, Irena
Oponenti práce: Soběhart, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the social policy in Czechoslovakia immediately after the end of the Second World War. The first part analyzes the ideological sources of post-war social policy as formed within the resistance movements, home and abroad. The principal focus is on the key concepts contained in the document "Za svobodu do nové Československé republiky" and concepts emerging from the work of the Ministry of Social Care in London. The second part, through the means of analysis of legislation and work of Ministry of Labour and Social Protection, deals with particular steps in the area of social policy in the immediate post-war period -- in particular, how the Ministry overcame the lack of information on the extent of post-war damage and the non-existent or inadequate material, personnel and system facilities. Finally, the third part then analyses the role of the social issues in the election campaign to the Constitutional Assembly in 1946. The work is based on the analysis of primary sources from the Ministry of Social Care in London, the Ministry of Labour Protection and Welfare and the post war press, stored in the National Archives in Prague.
Klíčová slova: Za svobodu do nové Československé republiky; Elections 1946; Social policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2011
Datum podání práce: 30. 1. 2012
Datum obhajoby: 15. 2. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32644/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: