Wage Inequality and Returns to Education: Evidence from Visegrad Countries

Název práce: Wage Inequality and Returns to Education: Evidence from Visegrad Countries
Autor(ka) práce: Votava, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Pugh, Geoff
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Wage inequality is a well-established phenomenon of contemporary labour markets both in the United States and Europe, frequently discussed in the contemporary labour economics literature. In the following paper, based on harmonised data of the EU-SILC database, a semi parametric technique of quantile regression has been applied together with the traditional OLS method in order to estimate the impact of returns to education on wages in the Visegrad Group countries, namely the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia. The main aim of the analysis is to examine the returns to education in these countries in order to observe differences appearing across them as well as within selected groups formed according to both the highest level of education attained and a number of years spent in a paid work (experience).
Klíčová slova: work experience; education; EU-SILC; Visegrad Group countries; wage inequality; quantile regression
Název práce: Wage Inequality and Returns to Education: Evidence from Visegrad Countries
Autor(ka) práce: Votava, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Pugh, Geoff
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V současné ekonomické literatuře často diskutovaný fenomén mzdové nerovnosti je prokázaným jevem současných trhů práce jak v USA, tak v Evropě. V předkládané práci, založené na harmonizovaných datech databáze EU-SILC, jsou aplikovány techniky kvantilové regrese a tradiční metody nejmenších čtverců za účelem odhadu vlivu dosaženého vzdělání na mzdy v rámci zemí Visegrádské skupiny, tedy v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Hlavním cílem analýzy je prozkoumat návratnost investice do vzdělání v uvedených zemích a vysledovat rozdíly mezi těmito zeměmi, jakož i rozdíly mezi vybranými skupinami, utvořenými podle úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání a počtu let strávených v placeném zaměstnání (pracovní zkušenost).
Klíčová slova: pracovní zkušenost; vzdělání; EU-SILC; země Visegrádské skupiny; kvantilová regrese; mzdová nerovnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of International Trade and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2011
Datum podání práce: 31. 10. 2011
Datum obhajoby: 9. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35480/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: