Jak se stát součástí establišmentu? Malé/nové strany v parlamentu ČR po roce 2002

Název práce: Jak se stát součástí establišmentu? Malé/nové strany v parlamentu ČR po roce 2002
Autor(ka) práce: Ernestová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Vymětal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce seznamuje čtenáře s problematikou etablování se nových/malých politických stran a jejich působení v Parlamentu ČR v konkrétním časovém období od roku 2002 po rok 2010. Impulsem pro výběr daného tématu byly výsledky a jednotlivé dílčí faktory parlamentních voleb konaných v roce 2010, které s sebou přinesly výraznou proměnu v kompozici dosavadního politického establishmentu. Hlavním cílem bylo zjistit míru otevřenosti českého politického trhu novým/malým politickým stranám v časovém úseku od roku 2002 do roku 2010 a společně s tím hodnotit postavení a význam, jakou tyto subjekty zaujímaly a zaujímají. Obsah práce je rozčleněn do dvou hlavních částí. První část, která je věnována teoretickým východiskům a je členěna do čtyř kapitol, zahrnuje kritéria malosti/novosti strany, postavení relevantních stran v poměrném volebním systému a některé významné pokusy o reformu současného volebního systému. Druhá část, analytická, obsahuje poslední kapitolu, která se zabývá analýzou faktorů, které měly vliv na zvýšení či snížení šancí některých nových/malých politických stran na úspěch ve sněmovních volbách od roku 2000 a s tím spojenou možnost stát se součástí politického establishmentu. Stěžejní otázky byly: Jakým způsobem se nové/malé politické strany ve vymezeném časovém období vytvářely a za jakých podmínek se staly součástí establishmentu.
Klíčová slova: uzavírací klauzule, přirozený práh, počet a velikost volebních obvodů, volební formule; Volby do Parlamentu ČR 2002, 2006, 2010; Čtyřkoalice, Strana zelených, TOP 09, VV; pokusy o reformu volebního systému; poměrný volební systém ; nová/malá politická strana
Název práce: How to become the part of political establishment? New/small political parties in Parliament after the year 2002
Autor(ka) práce: Ernestová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Vymětal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis informs a reader about problems of establishing new/small political parties and their activities in Czech Parliament during the period of 2002 -- 2010. The surprising and unexpected results of Chamber of Desputies election that took place in May 2010 and brought considerable transformation of contemporary political establishment in Czech republic, represented the main impulse for writing this thesis. The aim of the thesis was to find out the size of political market openness for new/small political parties during the period of 2002-2010 and simultaneously evaluate what kind of position and substance these new/small political subjects in the political market have. A content of thesis is divided into two main parts. The first part is focused on theoretical theme and includes four chapters. There are mentioned mainly the issues of new/small political parties' definitions, the role of relevant parties in proportional representation systems and also some of the most important attempts of electoral reforms. The second part includes the final chapter that is focused on analysis of the factors that had influence on increase or decrease in chances of new/small parties to be successful in Chamber of Desputies elections from 2002 and thus become the part of political establishment. The fundamental questions were: How have the new/small political parties built up in that period of 2002-2010 and under what circumstances have they become the part of political establishment.
Klíčová slova: the size and number of constituencies, electoral methods; legal threshold, electoral threshold; attempts of electoral reforms; new/small political parties; Green Party, TOP 09 Party, Public Affairs Party; proportional representation system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2011
Datum podání práce: 5. 1. 2012
Datum obhajoby: 9. 3. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32514/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: