Řízení konkurenceschopnosti českého podniku, zapojeného do globální ekonomiky

Název práce: Řízení konkurenceschopnosti českého podniku, zapojeného do globální ekonomiky
Autor(ka) práce: Machala, Zdeněk
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Synek, Miloslav
Oponenti práce: Souček, Zdeněk; Freiberg, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá proměnu konkurenceschopnosti podniku v globalizované ekonomice. Autor analyzuje přesun těžiště konkurence z vyspělých zemí do low-cost teritorií jako novou výzvu pro český podnik, provádí analýzu a predikci vývoje nákladů podniku do budoucna jako nástroj ke stanovení firemních cílů a volbě vhodných nástrojů. Práce využívá zkoumání makroekonomických vlivů na trend podnikových nákladů na práci, využívá benchmarking českého strojírenského podniku se sesterskými společnostmi v USA a Číně. Na základě výběru kritérií konkurenceschopnosti v tzv. nové konkurenční krajině autor navrhuje testování životaschopnosti vybraného podniku za pomoci řady nefinančních kritérií a navrhuje řízení změny výrobkové a nákladové struktury podniku pro zvýšení konkurenceschopnosti v globální ekonomice.
Klíčová slova: nová konkurenční krajina; konkurenceschopnost; strategie; podnik; globalizace
Název práce: Management of competitiveness of Czech enterprise, integrated in global economy
Autor(ka) práce: Machala, Zdeněk
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Synek, Miloslav
Oponenti práce: Souček, Zdeněk; Freiberg, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis researches the transformation of the competitiveness of an enterprise in the globalised economy. The author analyses the transfer of the centre of the competition from the developed countries to the low-cost territories as a new challenge for Czech enterprise, he analyses and predicts future development of the company costs as the tool of the setting of the company goals and selection of appropriate management tools. The thesis utilises the evaluation of macro-economic influences on the trend of company labour costs,, as well as the benchmarking of the Czech equipment manufacturing company with the sister companies in the USA and China. Author is proposing, on the basis of the selected criteria in "new competitive landscape", the testing of vitality of selected company with the support of the range of non-financial criteria and proposes the management of the change of the product and cost structure of the company for the improvement of the competitiveness in global economy
Klíčová slova: strategy; new competitive landscape; enterprise; globalization; competitiveness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 27. 3. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23371/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: