Modelování business procesů: události a stavy procesu

Název práce: Business Process Modeling: Process Events and States
Autor(ka) práce: Svatoš, Oleg
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Bukovský, Ivo; Šimek, Vlastimil; Závadský, Ján
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on modeling of business processes which are very sensitive on correct capturing of process details characterized as process events and states. At the beginning of the analysis are the process events and states classified into three types: activity related, object related and time related. Each type is analyzed in detail and there are formulated states and their transitions that form a lifecycle of each individual type of the process state. There are discussed contemporary process modeling languages starting from the very popular to relatively less known, all representing slightly different approach towards process modeling. The analysis of process events and states shows that the contemporary process modeling languages cover the defined lifecycles only partially. There are picked three popular process modeling languages and put through a test case, which is based on Czech regulation of a building process. This test case allows us to review their capabilities to capture the process events including the ways how they get along with their only partial support. Upon analysis of process events and states and the unsatisfying results of the con-temporary process modeling languages in the test case, there is introduced a new process modeling language which, as demonstrated, is capable of capturing many of the process events and states in the test case in much simpler and precise way that the three reviewed process modeling languages were able to.
Klíčová slova: process modeling language; process states; process reengineering; business process modeling
Název práce: Modelování business procesů: události a stavy procesu
Autor(ka) práce: Svatoš, Oleg
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Bukovský, Ivo; Šimek, Vlastimil; Závadský, Ján
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato disertační práce se zabývá problematikou modelování business procesů, které jsou velmi citlivé na přesné zachycení detailů procesů, jenž lze charakterizovat jako události a stavy procesu. Na počátku analýzy jsou události a stavy procesu rozlišeny na tři typy: související s aktivitou, související s objektem a související s časem. Každý tento typ je detailně analyzován a pro každý jsou definovány stavy a jejich možné přechody, které dohroma-dy tvoří životní cyklus každého typu stavu procesu. V práci jsou diskutovány současné procesní modelovací jazyky počínaje od velmi populárních konče relativně méně známými, kde každý reprezentuje trochu odlišný přístup k modelování procesů. Z analýzy událostí a stavů procesu vyplývá, že současné procesní modelovací jazyky pokrývají jen část definovaných životních cyklů. Z diskutovaných procesních modelovacích jazyků jsou vybrány tři nejznámější a jsou podrobeny srovnání v rámci modelového případu, který je postaven na základě české legislativy regulující stavební činnosti. Tento modelový případ umožňuje porovnat jejich schopnosti zachytit události a stavy procesů včetně toho, jak se vypořádají s jejich jen částečnou podporou. Na základě analýzy událostí a stavů procesu a neuspokojivých výsledků současných procesních modelovacích jazyků v modelovém případu je navržen nový procesní modelovací jazyk, který, jak je i následně demonstrováno, je schopen zachytit mnohé události a stavy procesů v modelovém případu daleko jednodušeji a přesněji, než byly schopny všechny tři srovnávané procesní modelovací jazyky.
Klíčová slova: procesní modelovací jazyk; stav procesu; business proces modelování; procesní reengineering

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2005
Datum podání práce: 31. 10. 2011
Datum obhajoby: 2. 4. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14855/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: