Zavedení mýtného v Praze z pohledu zájmových skupin

Název práce: Zavedení mýtného v Praze z pohledu zájmových skupin
Autor(ka) práce: Hubená, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vejchodská, Eliška
Oponenti práce: Geuss, Erik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá možnost prosazení mýtného v pražské centrální oblasti, která se dlouhodobě potýká s kongescemi. Ústředním cílem práce bylo zjištění, jak zájmové skupiny ovlivní zavedení mýtného v problémové pražské lokalitě. Zájmové skupiny prošly analýzou, na jejímž začátku byly identifikovány a vyhledány. Následovalo stanovení jejích přínosů a nákladů pro detailnější zajištění motivace a zhodnocení vlivu, který jednotlivé zájmové skupiny mohou mít. V diplomové práci byla identifikována relativně silná a mýtným výrazně dotčená zájmová skupina z řad firemní sféry - poskytovatelé kurýrních služeb. Odborný odhad předpokládal zamítavý postoj této skupiny k zavedení mýtného. Tato domněnka se prostřednictvím dotazování dotčených subjektů potvrdila.
Klíčová slova: zájmové skupiny; mýtné; veřejná politika; Kongesce
Název práce: Introduction of tolls in Prague from viewpoint interest groups
Autor(ka) práce: Hubená, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vejchodská, Eliška
Oponenti práce: Geuss, Erik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines the possibility of enforcing a toll in Prague's central region, which has long been struggling with congestion. The central objective was to determine how interest groups affect the problem of introducing tolls in the area of Prague. Interest groups underwent an analysis at whose beginning they were identified and searched out. A determination of its benefits and costs followed to rovide a more detailed assessment establishing the motivation and the influence that various interest groups may have. In this thesis, a relatively strong interest group from the corporate sector was identified, which would be significantly affected by the toll -- the providers of courier services. Experts anticipate an assumption of negative attitudes by this group to the introduction of tolls, which is also confirmed in the/an interview with the stakeholders.
Klíčová slova: road charging; public policy; interest groups; Congestion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2011
Datum podání práce: 28. 1. 2012
Datum obhajoby: 5. 4. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34267/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: